Treść zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na 2024 rok

Powiadom znajomego:

1.  Okręg PZW we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do odebrania niniejszego zezwolenia osobie łamiącej przepisy Ustawy o Rybactwie Śródlądowym, ZAPR, RAPR oraz przepisy obowiązujące na użytkowanych przez siebie wodach
2.  Okręg PZW we Wrocławiu zastrzega prawo do zmiany warunków wędkowania w trakcie roku.
3.  Zezwolenie jest ważne wyłączenie z potwierdzeniem uiszczenia składki członkowskiej w macierzystym Okręgu.
4.  Zezwolenie zakupione przez system e-zezwoleń musi być wydrukowany w formacie A4 i posiadać czytelny kod QR możliwy do zeskanowania przez służby uprawnione do kontrolowania dokumentów wędkarskich. W przypadku braku możliwości zeskanowania kodu QR zezwolenie jest nieważne.

Zapoznałem się z powyższymi  informacjami

                                ..............................................................      
                                          Podpis posiadacza zezwolenia
                                    zezwolenie bez podpisu jest nieważne

Zgodnie z Unijnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. oraz Ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1718) obowiązuje zakaz wprowadzania do środowiska gatunków obcych. Zgodnie z art. 7 ust. 2. Ustawy o gatunkach obcych zakazuje się wprowadzania do środowiska oraz przemieszczania w środowisku gatunków obcych.

W związku z powyższym, w przypadku złowienie gatunków nierodzimych, w tym następujących gatunków:
Babka bycza (Neogobius melanostomus Pallas),
Babka łysa (Babka gymnotrachelus Kessler),
Babka szczupła (Neogobius fluviatilis Pallas),
Babka rurkonosa (Proterorhinus semilunaris Heckel),


złowione okazy należy niezwłocznie uśmiercić i nie można wpuszczać ani do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód. Niektóre gatunki obcego pochodzenia zostały uznane w Polsce lub Unii Europejskiej za gatunki inwazyjne – tj. takie, w przypadku których stwierdzono istotny negatywny wpływ na różnorodność biologiczną, czy usługi ekosystemowe i podlegają szerszym obostrzeniom prawnym. Listę takich inwazyjnych gatunków (IGO) zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 roku w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów (Dz. U. 2022 poz. 2649). Za IGO stwarzające zagrożenie dla Unii/Polski uznano następujące organizmy, które można spotkać w akwenach wodnych:


Ryby:
Bass słoneczny (Lepomis gibbosus),
Czebaczek amurski (Pseudorasbora parva),
Gambuzja kropkowana (Gambusia holbrooki)
Gambuzja pospolita (Gambusia affinis)
Moron biały (Morone americana)
Przydenka żebrowata (Fundulus heteroclitus)
Sumik czarny (Ameiurus melas)
Sumik karłowaty (Ameiurus nebulosus)
Sumik koralowy (Plotosus lineatus)
Trawianka (Perccottus glenii)
Changa argus


Pancerzowce:
Krab wełnistoręki  (Eriocheir sinensis)
Rak luizjański (Procambarus clarkii)
Rak marmurkowy (Procambarus fallax)
Rak pręgowaty (Faxonius limosus Rafinesque)
Rak sygnałowy (Pacifastacus leniusculus Dana)
Faxonius rusticus 
Orconectes virilis 

Gady:
Lancetogłów królewski (Lampropeltis getula) 
Żółw jaszczurowaty (Chelydra serpentina)
Żółw malowany (Chrysemys picta)
Żółw ostrogrzbiety (Graptemys pseudogeographica)
Żółw ozdobny (Żółw ozdobny)

W przypadku ich odłowienia, podobnie jak w przypadku wszystkich gatunków obcych, absolutnie nie można ich wpuszczać ani do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód, a złowione okazy najlepiej niezwłocznie uśmiercić.

Sankcje karne:
Należy wskazać, że każdy kto narusza zakazy w stosunku do IGO stwarzających zagrożenie dla Polski/Unii, m.in. wprowadza/uwalnia je do środowiska, przetrzymuje lub wprowadza do obrotu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeżeli sprawca tych czynów działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką na wodach obwodów rybackich, wodach będących własnością, użytkowanych oraz dzierżawionych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu.                                                                                                                         
 2. Zezwolenie zabezpieczone jest hologramem. Zezwolenie uzyskane przez system e-zezwoleń zabezpieczone jest kodem QR i znakiem wodnym.                                                                                
 3. Zezwolenie ważne jest jedynie wraz z kartą wędkarską (nie dotyczy obcokrajowców czasowo przebywających w Polsce i członków uczestników do 14 roku życia) oraz legitymacją członkowską PZW lub kompletny wydruk zezwolenia otrzymany z systemu e-zezwolenia wraz z legitymacją członkowską. 
 4. Amatorski połów ryb na wodach Okręgu PZW we Wrocławiu odbywa się w sposób i na zasadach określonych w RAPR uchwalonym przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego oraz Zasadach Amatorskiego Połowu Ryb uchwalonych przez Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu. Odstępstwa od w/w przepisów określają szczegółowe zapisy zamieszczone w dalszej części zezwolenia
 5. Okręg PZW we Wrocławiu, jako uprawniony do rybactwa, wprowadza na użytkowanych wodach obowiązek prowadzenia „Rejestru amatorskiego połowu ryb”. Zasady prowadzenia rejestru oraz szczegółowy  wykaz wód udostępniony do amatorskiego połowu ryb wędką jest zamieszczony w dalszej części zezwolenia
 6. Zgodnie  z uchwałą  nr  75  Zarządu  Głównego  PZW  z  dnia 28 marca 2015 r. "W przypadku naruszenia przez osobę posiadającą niniejsze zezwolenie przepisów o amatorskim połowie ryb wydający może je cofnąć oświadczeniem doręczonym jego posiadaczowi".                                                 
 7. W siatkach nie należy przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów 1 doby! Limit dobowy obowiązuje od godziny 00:00 do 24:00. Nie można posiadać przy sobie więcej ryb niż wynosi limit dobowy. Każdy wędkarz musi przechowywać swoje ryby oddzielnie.
 8. Używanie podrywki w czasie wędkowania traktowane jest jak wędkowanie na jedną wędkę.
 9. Każdy wędkarz ma obowiązek niezwłocznego zgłaszanie kłusownictwa lub zauważonych przypadków zanieczyszczeń: Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej lub do Okręgu PZW we Wrocławiu. informacje zawarte są na stronie internetowej  Okręgu  pod adresem: www.wroclaw.pzw.pl  

OKRĘG PZW we WROCŁAWIU                                                 
Okręg PZW we Wrocławiu, jako uprawniony do rybactwa, wprowadził obowiązkowe prowadzenie „Rejestru amatorskiego połowu ryb” na wszystkich wodach. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: funkcjonariuszy Policji, strażników Państwowej Straży Rybackiej, strażników Społecznej Straży Rybackiej, strażników Straży Leśnej, Straży Ochrony Wód PZW, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Uprawnionego do rybactwa na użytkowanych przez niego wodach, inne podmioty uprawnione do kontroli wymienione w zezwoleniu Uprawnionego do rybactwa. Niestosowanie się do w/w obowiązków grozi odpowiedzialnością karną i organizacyjną oraz odebraniem zezwolenia.    

Wykaz Odstępstw od przepisów określonych w RAPR i „Zasadach amatorskiego połowu ryb” na wodach użytkowanych przez Okręg PZW WROCŁAW w 2024 r.

Przepisy Dotyczące obwodów rybackich (zbiorniki zaporowe  i rzeki)                                                       

 1. Na rzece Odrze dopuszcza się wędkowanie metodą trollingową w okresie od 1 czerwca do 31 października (na innych wodach zakaz trollingu).                                                                                                
 2. Maksymalna moc silników spalinowych dopuszczonych do użytku wynosi 5 KM (nie dotyczy Odry).
 3. Zakaz połowu ze środków pływających do 200 m poniżej progów, jazów na rzece Odrze. Nie wyklucza to zapisów zawartych w pkt 13 na str. 9.                                                                                                            
 4. Zakaz wędkowania w obrębie hodowlanym Szczodre tj. na rzece Dobra od miejscowości Dobra do mostu na drodze nr 98 (obwodnica).                                                                                                     
 5. Rzeka Oława - zakaz wędkowania od tablic terenów wodonośnych w Siechnicach (wschodnia obwodnica Wrocławia) do jazu w parku wschodnim (tereny wodonośne) i kanale łączącym Nysę Kłodzką z Oławą. Zakaz obligatoryjny.                                                                                                                                    
 6. Bojki używane w metodzie "na zrywkę" muszą być elementami specjalistycznymi wyprodukowanymi specjalnie w tym celu. Zabrania się używania butelek, pojemników po substancjach chemicznych, balonów, bojek żeglarskich itp. Boję w nocy należy oznakować sztucznym źródłem światła np. tzw.  "świetlikiem". Dozwolone jest używanie jedynie sznurków pochodzenia naturalnego np. konopnego. Zestawy mogą być montowane do stałych elementów brzegu np. drzewa, trzciny, podpórki itp. wyłącznie przy pomocy "outriggera". Na rzekach zestaw ze zrywką należy umieszczać wzdłuż brzegu (równolegle z nurtem) 50 m w górę i w dół. Ciężarek używany przy metodzie podwodnego spławika musi być pochodzenia naturalnego np. kamień. Maksymalnie dozwolone przegradzanie do połowy cieku wodnego. Zestaw na całej długości musi znajdować sie pod wodą np. przy pomocy tzw. "back lead-ów”.                                                                                                        
 7. Na rzece Bystrzycy od progu wodnego w Siedlimowicach do ujścia rz. Bystrzycy do zbiornika mietkowskiego - całkowity zakaz wędkowania od 1 marca do 31 maja (tarlisko).                           
 8. Zakaz wywożenia zestawów powodujący zajmowanie więcej niż 1 stanowiska wędkarskiego.    
 9. Zabrania się przegradzania rzeki w poprzek nurtu ponad lustrem wody - czyn stanowi przestępstwo z art. 160 par. 1 k.k

8. PRZEPISY DOTYCZĄCE RZEKI BYSTRZYCA                               
8.1. OBWÓD RYBACKI RZ. BYSTRZYCA NR 4 – między mostami (woda nizinna). Odcinek Bystrzycy między mostem drogowym z miejscowości Borzygniew do miejscowości Maniów Mały a mostem z miejscowości Mietków do miejscowości Maniów jest wodą nizinną. Dopuszczone jest wędkowanie wszelkimi metodami na przynęty  naturalne i sztuczne w tym połów na żywca.      
8.2 OBWÓD RYBACKI NR 4 ( WODA GÓRSKA):                                                                                    
1. Na rzece Bystrzycy obwodu rybackiego nr  4 obowiązuje:                                                               
    - okoń bez wymiaru i limitu połowu, szczupak bez limitu połowu, wymiar ochronny 45 cm.             
2. Na  odcinku  rzeki  Bystrzycy   od  mostu  drogowego między miejscowościami Mietków  i Maniów do dopływu  Czarnej  Wody do Bystrzycy                                                                                             
  a) obowiązują  - przynęty sztuczne - dopuszcza się połów metodą spinningową i muchową, z użyciem haczyków bezzadziorowych (dotyczy również kotwiczek stosowanych w metodzie spinningowej, które po pozbawieniu zadziorów mogą być stosowane.                                                                     
  b) zakaz zabierania i posiadania pstrąga potokowego  i lipienia.                                                     
Od dopływu Czarnej Wody do Bystrzycy do  elektrowni w Marszowicach                                            
  a) obowiązują  - przynęty sztuczne i roślinne                                                                                      
  b) 3 szt. dotyczy lipienia i pstrąga potokowego łącznie                                                                        
3. Rz. Bystrzyca od Elektrowni w Marszowicach do mostu kolejowego:                                              
 a) całkowity zakaz wędkowania od 1 stycznia do 31 stycznia i od 1 października do 31 grudnia          
8.3 Obwód rybacki rz. Bystrzyca nr 3. Od dopływu rz. Piławy do progu w Siedlimowicach  - woda górska, limit pstrąga i lipienia- 3 szt. na dobę (łącznie), obowiązują  przynęty sztuczne i roślinne.     
9. PORT w Ścinawie- zakaz wędkowania od 1 marca do 31 maja - tarlisko.
10. Zalew Prężyce (obwód rybacki rz. Odra nr 5) – całkowity zakaz połowu na żywca i martwą rybkę lub jej część od  1 stycznia do  31 maja. Zakaz wędkowania  ze środków pływających od 1 stycznia do 31 maja.
11. Rozlewiska  rzeki Krynki  w  Cierpicach:  zakaz  wędkowania ze środków pływających.   
12. Zbiornik Przeworno - zakaz trollingu.
13. Odległość wędkowania od końca budowli hydrotechnicznych piętrzących wodę,  śluzy  lub przepławki wynosi  nie  mniej niż 50m. Nie dozwolone jest skracanie tej odległości rzucając przynętę w kierunku w/w budowli. 
14. Zabrania się metody ciągłego podnoszenia opuszczania przynęty w sposób ciągły poza wędkowaniem z lodu (tzw. wertykal). 
15.  Wprowadza się limit karpia w ilości 1 szt./dobę na zbiorniku w Gosławicach.
16. Na zbiorniku Gosławice tworzy się tarlisko jednocześnie wprowadzając na nim całkowity zakaz połowu ryb (obwód rybacki rz. Odra nr V) w okresie od 1. marca do 30 czerwca. Mapa z zaznaczonym obszarem tarliska stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia - dostępna w internecie na stronie PZW Okręg Wrocław.
17. Nakaz zabierania pstrąga tęczowego z wód obwodów rybackich tj. rzek i zb. zaporowych.
18. Zakaz stosowania ryb z gatunku: karp, lin i karaś srebrzysty (tzw. "japoniec") na żywca we wszystkich wodach będących w użytkowaniu Okręgu PZW we Wrocławiu.                          
19. Zakaz wywożenia zestawów wędkarskich na więcej niż 100 m z uwzględnieniem pkt. 6. Miejsce wywożenia zestawów musi być oznakowane "markerem" w jaskrawym kolorze. Zakaz pozostawiania "markerów" po zakończeniu wędkowania. Zakaz używania butelek, pojemników po chemikaliach, balonów itp. jako markerów. Dozwolone jest stosowanie wyłącznie specjalistycznych markerów stworzonych do tego celu.                                                    

PRZEPISY DOTYCZĄCE ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH - MIETKÓW, STRADOMIA, Komorów, Przeworno, Ziębice  oraz zb. RYCZEŃ                                                                                                
1.  Zakaz wędkowania  ze  środków  pływających  od  1 stycznia do 31 maja.                                       
2. Zakaz wędkowania w odległości mniejszej niż 100 m od wysp w okresie od 15 marca do 31 lipca - dotyczy Mietkowa.                                                                                                                                
3. Całkowity zakaz połowu na żywca i martwą rybkę lub jej część od 1 stycznia do 31 maja.               
4. ZBIORNIK  ZAPOROWY  ŁAGIEWNIKI:
    zakaz zabierania karasia pospolitego (złocistego)
    karp - wymiar ochronny do 45 cm, od 60 cm, limit - 1 szt./dobę
    lin - wymiar ochronny do 40 cm, limit 1 szt./dobę
    leszcz - limit 3 szt./dobę
    sandacz - wymiar ochronny do 60 cm, limit 1szt./dobę
    szczupak - wymiar ochronny do 60cm, limit 1 szt./dobę
    dzienny limit ryb niewymienionych powyżej zabranych z łowiska do 5kg/dobę
    połów ryb dozwolony od świtu do zmierzchu.
    zakaz połowu na żywą i martwą rybkę lub jej część
5. Zb. Mietków - zakaz połowu na żywca i martwą rybkę lub jej część z jednostek pływających.          
6. Zb. Zaporowy Mietków i zb. Ryczeń - zakaz połowu z jednostek pływających od zmierzchu do świtu.
 

PRZEPISY OGÓLNE                                                                           

 1. Wody oznaczone literą  >P<  są dopuszczone do wędkowania ze środków pływających z  silnikiem elektrycznym i spalinowym.
 2. Wody oznaczone literą >P1< są dopuszczone do wędkowania ze środków pływających wyłącznie z silnikiem elektrycznym.
 3. Wody nie oznaczone „P” lub „P1" - zakaz wędkowania z jednostek pływających załogowych.           
 4. Zakaz stosowania ryby z gatunku babka bycza, babka łyska, babka szczupła, babka rurkonosa, babka szczupła, czebaczek amurski, sumik karłowaty, trawianka, bass słoneczny, gatunków prawnie chronionych wymienionych na stronie 15  zezwolenia oraz raka szlachetnego, raka błotnego, raka luizjańskiego, raka marmurkowego, rak sygnałowego lub ich części jako przynęty.                                                      
 5. W przypadku złowienia ryb lub raków z gatunków nierodzimych, a w szczególności ryb z gatunków babka bycza, babka łysa, babka rurkonosa, babka szczupła, czebaczek amurski, sumik czarny, sumik karłowaty i trawianka oraz raków z gatunków rak luizjański, rak marmurkowy , rak pręgowaty, rak sygnałowy, złowione okazy należy niezwłocznie uśmiercić i nie można ich wpuszczać ani do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.                                                                                               
 6. W okresie 1 stycznia do 31 marca i od 1 października do 31 grudnia limit karpia wynosi 1 szt. na dobę. 
 7. Zakaz połowu z jednostek pływających od 1 stycznia do 31 maja. Nie dotyczy rzeki Odry                   
 8. Na zb. Mietków w jego północno-zachodniej części w okresie od 1 marca do 30 maja obowiązuje zakaz połowu ryb w związku z ustanowieniem tarliska. Mapa zasięgu tarliska znajduje się na stronie internetowej Okręgu PZW we Wrocławiu. Tarlisko oznakowane tablicami.                 
 9. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia obowiązuje zakaz używania przynęt spinningowych dłuższych niż 5 cm. Do w/w długości nie zaliczamy krętlików, agrafek, kółek łącznikowych itp. znajdujących się pomiędzy linką a przynętą, haczyków, kotwic, dodatkowego obciążenia montowanego przed przynęta np. tzw. czeburaszka. Do w/w długości zaliczamy wszystkie elementy wabiące zwiększające długość przynęty np. chwosty, rurki, ogonka. Przynęty wykonane z miękkich materiałów np. twistery, koguty w trakcie pomiaru powinny leżeć swobodnie (bez rozciągania) na przymiarze. Długość mierzymy od końca obciążenia (np. główki jigowej) do najdalej wysuniętego końca przynęty. Wahadłówki mierzymy od końca korpusu przy oczku do mocowania linki do końca przynęty. Obrotówki mierzymy od końca oczka do mocowania linki  do końca przynęty. W woblerach, które nie mają umieszczonego na haczykach lub oczkach do mocowania haczyków dodatkowego wabika w postaci np. chwościka, kolorowej rurki, ogonka z materiałów sztucznych bądź naturalnych, itp., długość określa korpus przynęty. W innych przynętach: cykadach, mandulach, wirujących ogonkach, muchach, itp. stosuje się takie same zasady pomiaru jak w przypadku woblerów. Przynęta z dodatkowymi elementami – długość określa korpus wraz z dodatkami np. wirujący ogonek mierzymy ze skrzydełkiem. W przynętach typu: jig, sztuczna mucha długość mierzy się w pozycji naturalnie ułożonej wraz z obciążeniem, które może stanowić haczyk jigowy.                                                             
 10. Na łowiskach "złów i wypuść" obowiązuje bezwzględny zakaz przetrzymywania/przechowywania ryb w jakikolwiek sposób. Zabrania się też posiadania ryb złowionych na innych łowiskach lub pochodzących z innego źródła (np. zakupionych).

Przepisy dotyczące tzw. wód drobnych tzn. nie będących częścią obwodów rybackich
1. Limit pstrąga tęczowego 2 szt./dobę, nie dotyczy obwodów rybackich (rzek i zbiorników zaporowych).  
2. Na zbiornikach  poniżej 10  ha  obowiązuje zakaz wędkowania z wszelkich środków pływających załogowych.   
3. Zakaz połowu na żywca i martwą rybkę lub jej część od 1 stycznia do 30 kwietnia.                  
4. Dolny Staw w Białym Kościele:                                                                                              
   4.1.  Obowiązuje całoroczny zakaz stosowania zanęty spożywczej oraz posiadania  jej na łowisku.
   4.2.  Wędkowanie w okresie od 15 czerwca do 31 września dozwolone jest wyłącznie w nocy od 22:00-6:00) zakaz zabierania ryb z gat. boleń, okoń, sandacz i szczupak.
   4.3  Zakaz zabierania ryb z gat. boleń, okoń, sandacz i szczupak.
   4.4  Zakaz połowu na żywca i martwą rybkę lub jej część.
5. Górny staw w Białym Kościele  –  całkowity zakaz  zabierania szczupaka.                              
6. Zakaz rozbijania namiotów na grobli obu stawów w Białym Kościele.                                    
7. Glinianki w Wołowie- wymiar ochronny amura białego do 50 cm oraz limit 1 szt./dobę               
8. Zakaz zabierania amura ze zbiorników w Budkowie.     
9. Na zb. "kwadraciak" w Wołowie -  obowiązuje zasada "złów i wypuść" zakaz połowu na żywca i martwą rybkę lub jej część, oraz zakaz połowu z lodu.
10. Glinianki w Wołowie -  obowiązuje zakaz rozbijania namiotów, grillowania oraz rozpalania ognisk poza miejscami wyznaczonymi.
11.  "Staw z wyspą" w Grabownie Wielkim - obowiązuje zasada "złów i wypuść". Zakaz połowu na żywca, martwą rybkę lub jej część.
12.  Zakaz zabierania amura na zbiornikach wodnych: Matunin (łowisko nr 789), Ratowice-Miłoszyce (łowisko nr 474).
13.  Chwałów - łowisko "złów i wypuść", zakaz połowu na żywca i martwą rybkę lub jej część. Nakaz zabierania wymiarowych sumów poza okresem ochronnym.
14. Zbiornik przy ul. Źródlanej we Wrocławiu - zakaz zabierania ryb "złów i wypuść", zakaz połowu na żywca i martwą rybkę lub jej część.
15.  Zakaz zabierania amura białego z glinianki w Trzebnicy przy ul. Wrocławskiej i Łąkowej.    
16.  Staw w Brodnie – całkowity zakaz zabierania jesiotra.
17.  Tarchalice - wymiar ochronny amura białego do 50cm, limit 1 szt./dobę
18.  Zb. Boguszyce - zezwala się na wywożenie zestawów sumowych, tzw. "zrywka" przy pomocy jednostek pływających.
19. Nakaz zabierania wymiarowych sumów poza okresem ochronnym.
20. Zajączków mały staw - łowisko złów i wypuść, zakaz połowu na żywca i martwą rybkę lub jej część. 

Przepisy szczegółowe:

 1. Wędkarz dokonujący połowu musi przed rozpoczęciem wędkowania zapoznać się  z przepisami obowiązującymi na danym akwenie.
 2. Żywe ryby przeznaczone na przynętę można przechowywać wyłącznie w specjalnym sadzyku*lub w siatce wykonanej z miękkiej nici rozpiętej na sztywnych obręczach  zanurzonej  w  akwenie, w którym dokonuje się połowu.
 3. Zakaz przetrzymywania ryb na tzw. „agrafce”. 
 4. Na wszystkich zbiornikach drobnych nie będących częścią obwodu rybackiego obowiązuje zakaz rekreacyjnego pływania jednostkami załogowymi w tym nęcenia, wywożenia zestawów, sondowania, czyszczenia dna z roślinności itp.
 5. Na kanale wychodzącym z dolnego zbiornika w  Białym Kościele od betonowego mostu do ośrodka AA (tzw. harcówka) obowiązuje całoroczny zakaz wędkowania (tarlisko oznakowane tablicami).                                                                                                                                   
 6. Zakaz używania podrywki od 1 stycznia do 30 kwietnia.                                                                       
 7. Siatka do przetrzymywania ryb w stanie żywym musi mieć długość co najmniej 2 metry i średnicę co najmniej 40 cm, z czego co najmniej połowa musi być całkowicie zanurzone w wodzie.
 8. Ryby zabierane z łowiska po zakończeniu wędkowania muszą być uśmiercone na stanowisku. 
 9. Ryby złowione (zgodnie z limitem dobowym od godz. 00:00 do 24:00) muszą być przechowywane na stanowisku do czasu zakończenia wędkowania.
 10. Ryby limitowane w sztukach  przetrzymywane w siatce, sadzyku lub martwe przechowywane w inny sposób uważane są za ryby do zabrania i muszą by wpisane do rejestru.   
 11. Ryby w stanie żywym można przetrzymywać maksymalnie do 24 godz.                              
 12. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień (nie dotyczy to węgorza i jesiotra ostronosego). 
  Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb i minogów prawnie chronionych:
  • alosa,
  • babka czarnoplamka,
  • babka mała,
  • babka piaskowa,
  • brzanka,
  • ciosa,
  • dennik,- głowacz pręgopłetwy,
  • głowacz białopłetwy,
  • igliczniowate – wszystkie gatunki,
  • jesiotr ostronosy, jesiotr zachodni,
  • kiełb białopłetwy,
  • kiełb Kesslera,
  • kozy – wszystkie gatunki,
  • kur rogacz,
  • minogi - wszystkie gatunki,
  • parposz,
  • piekielnica,
  • piskorz,
  • pocierniec,
  • różanka,
  • strzebla błotna,  
  • śliz,  
  • taśmiak długi.
 13. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.                       
 14. Wędkarz łowiący ryby metodą spławikowo - gruntową zobowiązany jest do zachowania następujących odległości między wędkującymi: - łowiąc z brzegu 10 m, - między środkami pływającymi lub brodząc 25 m, - między środkami pływającymi, a wędkującymi z brzegu 50 m. W metodzie spinningowej: łowiąc ze środków pływających 50 m. W metodzie trollingowej 50 m. 13. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.                       
 15. Wędkarz łowiący ryby metodą spławikowo - gruntową zobowiązany jest do zachowania następujących odległości między wędkującymi: - łowiąc z brzegu 10 m, - między środkami pływającymi lub brodząc 25 m, - między środkami pływającymi, a wędkującymi z brzegu 50 m. W metodzie spinningowej: łowiąc ze środków pływających 50 m. W metodzie trollingowej 50 

*sadzyk: pojemnik dostosowany wielkością do przechowywanych w nim ryb z otworami umożliwiającymi swobodny przepływ wody (sadzyk w którym są ryby powinien być zanurzony w akwenie, w którym dokonuje  się połowu).  


Ilość zabieranych ryb limitowanych w sztukach w ciągu doby (w godz. 0:00-24:00) nie może przekroczyć 10 szt. Ryb z gatunku: amur (limit nie dotyczy amura złowionego w rzece lub zbiorniku zaporowym), szczupak, sandacz, troć wędrowna i jeziorowa, łosoś, węgorz można zabrać łącznie nie więcej niż 2 szt. na dobę (w godz. 0:00-24:00). Łączna ilość zabieranych ryb limitowanych wagowo nie może przekroczyć 5 kg (nie dotyczy leszcza – osobny limit).

WODY OKRĘGU PZW WE WROCŁAWIU
421 P   Rzeka Odra od  jazu w m. Lipki do jazu opatowickiego wraz z kanałami żeglownymi w Lipkach, Oławie, Ratowicach, Gajkowie, dopływami,                                                                      
421 a  rozlewisko Stary Otok i Żółta  Woda -  obw. ryb. rz. Odra nr 3                            
421 b   Łacha Jelcz-  obw. ryb. rz. Odra nr 3
421 c   starorzecze Stara Odra OTL Kotowice - obw. ryb. rz. Odra nr 3
421 d  rozlewisko Stary Górnik - obw. ryb. rz. Odra nr 3
422     Rzeka Smortawa obw. ryb. nr I. 3. rzeki Odry nr 3
422 a P1 rozlewisko Leśna Woda na rzece Smortawie - obw. ryb. rz. Odry nr 3
422 b  rozlewisko Janików na rzece Smortawie - obw. ryb. rz. Odry nr 3  
423 P  Rzeka Odra od jazu opatowickiego do ujścia rzeki Bystrzycy wraz z kanałami: opatowickim, żeglownym, powodziowym, miejskim i „Stara Odra” - obw. ryb. nr I. 4. rz. Odra  nr 4
424 P  Rzeka Odra od ujścia rzeki Bystrzycy do stopnia jazu Wały Śląskie wraz ze zbiornikiem Wały Śl. oraz połączonymi z nim żwirowniami, dopływem z Wilkszyna - obw.   ryb. Nr I. 5. rzeki Odra nr 5
424 a - rzeka Jeziorka wraz z rozlewiskami - obw. ryb. rz. Odra nr 5
425 b - rzeka Uchodza wraz z rozlewiskami w m. Gosławice, Prężyce i Lenartowice - obw. ryb. rz. Odra nr 5
425 P  Rzeka Odra od jazu w Wałach Śl. do ujścia rzeki Jezierzycy wraz z połączonymi z nią starorzeczami i rozlewiskami - obw. ryb. nr I. 6 rz. Odry nr 6
425 a   Rzeka Średzka Woda - obw. ryb. rz. Odry nr 6
425 b   Rzeka Jeziorka, Słup 1,2, Głoska 1, 2 ,3 - obw. ryb. rz. odry nr 6                 
425 c   Rzeka Jezierzyca wraz z dopływami- obw. ryb. rz. Odry nr 6  
426      Rzeka Oława od źródeł do jej ujścia do Odry - obw. ryb. nr I. 12. rz. Oława nr 1
426 a   Rzeka Krynka - obw. ryb. rz. Oławy nr 1
426 b   Rozlewiska rz. Krynki – m. Cierpice k. Przeworna - obw. ryb.  rzeki Oławy nr 1
426 d P1  Rozlewisko Niskie Łąki na rz. Oława - obw. ryb. rz. Oławy nr 1
426 e    Biały Kościół Dolny Staw - obw. ryb. rz. Oława nr I . 12. rz. Oława nr 1
426 f    Biały Kościół Górny Staw - obw. ryb. rz. Oława nr I . 12. rz. Oława nr 1  
427      Rzeka Ślęza od Źródeł do ujścia do rz. Odry wraz z jej dopływami - obw. ryb. nr I. 13. rz. Ślęza nr 1
428      Rzeka Bystrzyca od ujścia rzeki Piława do ujścia do zb. Mietków obw. ryb. nr IV. 3. rz. Bystrzycy nr 3  
429      Rzeka Bystrzyca od progu zapory zb. Mietków do ujścia do Odry oraz rz. Czarna Woda - obw. ryb. nr IV. 4. rz. Bystrzyca nr 4
429 a   Rzeka Bystrzyca od mostu drogowego między m. Borzygniew a m. Maniów Mały do mostu drogowego między m. Mietków a m. Maniów - woda nizinna
429 b   Rzeka Strzegomka - obw. ryb. rz. Bystrzyca 4 - WODA KRAINY PSTRĄGA I LIPIENIA
429 c   zbiornik Sulistrowice - obw. ryb nr IV.4.  rz. Bystrzyca nr 4 
429 d  Rzeka Bystrzyca - od mostu drogowego z m. Mietków do m. Maniów do zespołu stopni wodnych elektrowni Marszowice we Wrocławiu - obw. ryb. rz. Bystrzyca 4 - WODA KRAINY PSTRĄGA I LIPIENIA
429 e  rzeka Bystrzyca od zespołu stopni wodnych elektrowni Marszowice do ujścia do rz. Odra
4210   Rzeka Widawa wraz z jej dopływami- obw. ryb. nr V. 3. rz. Widawy nr 3
4210 a  rzeka Dobra - obw. ryb. rz. Widawa nr 3        
4211   Rzeka Barycz od ujścia rz. Złotnica do ujścia rz. Sąsiecznica, wraz z jej dopływami - obw. ryb. nr VII.2. rz. Barycz nr 2           
4211 a  rzeka Sąsiecznica - obw. ryb. rz. Barycz nr 2  
4212   Rzeka Barycz od ujścia rz. Sąsiecznicy do ujścia do Odry wraz z jej dopływami oprócz rz. Orla - obw. ryb. nr VII. 3. rz. Barycz nr 3
ZBIORNIKI ZAPOROWE I WODY STOJĄCE:
ZBIORNIKI ZAPOROWE:
431 P   Zbiornik Mietków na rz. Bystrzyca - obw. ryb. nr IV. 3. rz. Bystrzyca nr 3  
432 P1 Zbiornik Stradomia na rz. Widawa - obw. ryb. nr V. 1. rz. Widawa nr 1 - 
433 P1 Zbiornik Ryczeń na rz. Barycz - obw. ryb. nr VII. 3. rz. Barycz nr 3
434   Zbiornik Łagiewniki na rz. Krzywuli - obw. ryb. nr  I.13. rzeki  Ślęza nr 1 
780  Zbiornik Komorów –obwód rybacki rz. Bystrzyca nr 4 
781  Zbiornik Ziębice – obwód rybacki rz. Oława nr 1
782 P1  Zbiornik Przeworno - obw. ryb. rz. Oława nr 1

WODY STOJĄCE:
435   Zbiornik Wilczków (łowisko specjalne) za dodatkową opłatą 
437   Akwen Brodno
438   Glinianki w Wołowie
438 a. "Kwadraciak" zakaz zabierania ryb "złów i wypuść"
439   Glinianka przy ul. Mącznej i Koszykarskiej we Wrocławiu (Pilczyce)
440   Glinianka przy ul. Głównej, Stabłowickiej i Karpnickiej we Wrocławiu (Stabłowice) tzw. „Rowy”
441   Glinianki przy ul. Średzkiej we Wrocławiu (Leśnica)
442   Glinianka przy ul. Źródlanej we Wrocławiu - zakaz zabierania ryb - "złów i wypuść"
446   Zbiornik w Domaszkowie
448   Zbiornik w Goszczu
452   Zbiornik w Malczycach
453   Zbiornik przy ul. Spacerowej w Oleśnicy
454  zbiornik w m. Kręsko
455   Zbiornik w Oleśnicy (Lucień) tzw. „beczka”
456   Zbiornik w Oławie (tzw. „Piaski”)
458   Zbiornik w Piersnie
461   Zbiornik w Środzie Śląskiej tzw. „Kajaki”– łowisko specjalne - za dodatkową opłatą 
462   Zbiorniki w Tarchalicach
463   Zbiornik w Trzebnicy (przy ul. Wrocławskiej i Łąkowej)
464   Zbiornik w Wałach Śląskich
465   Zbiorniki w Wyszonowicach - stawy
467   Zbiornik w Zajączkowie (duży)
468   Zbiornik w Zajączkowie (mały) zakaz zabierania ryb-”złów i wypuść" 
469   Zbiornik w Budkowie
470   Zbiorniki w Górze tzw. „Balejka”, „Kolejowy” i „Czarny”
471   Zbiorniki w Grabownie Wielkim
471.A. Grabowno Wielkie - staw z wyspą -zakaz zabierania ryb -"złów i wypuść", zakaz połowu na żywca, martwą rybkę lub jej część
474   Zbiornik w Ratowicach-Miłoszycach 
475   Zbiorniki w Sławoszowicach (ogólnodostępne)
477   Zbiorniki w Wabienicach
787   Zbiornik Proszkowice-Maniów (zakaz połowu ze środków pływających) - wschodni brzeg   
788   Strumyk
789   Czarna Łacha, Kotowice  - obw. ryb. rz. Odra nr 3
790   Pod Dębami
791   Zbiornik w pobliżu m. Mleczna-Masłów
792   Zbiornik przy ul. Przybyły we Wrocławiu
793   Zbiornik przy ul. Północnej we Wrocławiu
794  Matunin
795   Zbiornik Chwałów - „złów i wypuść” - zakaz zabierania ryb, zakaz połowu na żywca, martwą rybkę lub jej część.
796  Żółta Woda
4310 P1 Żwirownia Bajkał (środki pływające tylko z silnikiem elektrycznym)
4312 Zbiornik Boguszyce
4314 Zbiornik Cegielnia przy ul. Głównej, Stabłowickiej i Góreckiej we Wrocławiu
796   Zbiorniki w m. Ligota Strupińska 
799   I staw Jelczański - zakaz zabierania ryb, zakaz połowu na żywca, martwą rybkę lub jej część.
800   Kaczy staw - łowisko specjalne za dodatkową opłatą
801   zb. przy ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu, wyłącznie dla młodzieży do 16 roku życia, całkowity zakaz zabierania ryb, zakaz połowu na żywca, martwą rybkę lub jej część
804  Jelcz- łowisko dla dzieci, zakaz zabierania ryb tzw. „Ciastkarnia”
803 Raszowice

805 A Zbiornik przy ul. Zakładowej w Brzegu Dolny (COŚ) -  staw nr 4 tzw. „Łabędzi” „łowisko złów i wypuść” , zakaz połowu na żywca, martwą rybkę lub jej część

805  B zbiorniki przy ul. Zakładowej w Brzegu Dolny (COŚ) – staw nr 1 tzw. „Duży”, staw nr 2 tzw. „Pod lasem”, staw nr 3 tzw. „Trójkątny”

Ryby objęte limitami ilościowymi (limit w sztukach) przeznaczone do zabrania z łowiska (nie uwolnione natychmiast, przechowywane w siatce, specjalnym sadzyku lub martwe przechowywane w inny sposób [dotyczy to też tzw. żywca] wędkarz ma obowiązek wpisać do rejestru niezwłocznie po ich  złowieniu. Pozostałe gatunki nie objęte limitem ilościowym (limit wagowy  [kg], lub brak limitu), a przeznaczone do zabrania wędkarz wpisuje do rejestru po zakończeniu wędkowania wg poniższego wzoru, zgodnie z przedstawionym wykazem numerycznym gatunków ryb. Ryby z gatunku sandacz i szczupak wpisujemy do rejestru wraz z dokładną godziną ich złowienia.                                                                                          
  
Liczbę złowionych ryb oznaczamy pionową kreską. Rubrykę „długość” ryby w cm wypełniamy tylko dla następujących gatunków ryb: boleń, brzana, głowacica, karp, lin, lipień, łosoś, pstrąg potokowy, sandacz, sum, szczupak, troć i węgorz. Rubrykę „waga” (łączna waga ryb dla danego gatunku z dokładnością do 0,1 kg), możemy uzupełnić po zważeniu w domu. W przypadku wypełnienia całego rejestru przed ukończeniem sezonu, wędkarz ma obowiązek zgłosić się po następny rejestr. Po zakończeniu sezonu, przed oddaniem rejestru wędkarz ma obowiązek podsumować rejestr połowów w zestawieniu zbiorczym, wpisując nazwę, numer łowiska, numer gatunków złowionych ryb, liczbę sztuk i łączną wagę poszczególnych gatunków, oddzielnie dla każdego łowiska na którym zostały one złowione. W przypadku zabierania ryb z gatunku szczupak i sandacz obok daty należy wpisać godzinę jego  złowienia.
Nie wpisanie  godziny  połowu  traktowane będzie jak  wykroczenie na równi z niewpisaniem ryb do rejestru.

INSTRUKCJA-SPOSÓB PROWADZENIA REJESTRU 
Wędkarz jest zobowiązany do wpisania daty i numeru łowiska przed rozpoczęciem wędkowania.
Ryba limitowana w sztukach, żywa i martwa, używana na przynętę uważana jest za rybę zabraną i należy ją wpisać do rejestru.
Przy szczupaku i sandaczu przeznaczonym do zabrania obok daty wpisujemy dokładny czas (godzinę i minutę) połowu. Nie wpisanie dokładnego czasu traktowane będzie jako nie dokonanie wpisu do rejestru.