Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Regulamin stanicy

Regulamin Korzystania ze stanicy wędkarskiej PZW Mietków w Borzygniewie

§ 1 Postanowienia ogólne

1.  Stanica powstała w oparciu o § 6 i § 7 pkt 8, 9 i 11 Statutu PZW oraz uchwałę XXV Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW we Wrocławiu z dnia 24.04.1993 r.

2.  Stanica jest obiektem ogólnodostępnym i stanowi własność PZW Okręg we Wrocławiu (zwany dalej „PZW”). Pierwszeństwo w korzystaniu ze stanicy mają członkowie Okręgów i Kół PZW.

3.  Stanica położona jest w Borzygniewie na północnym brzegu zbiornika Mietków.

4.  Za prowadzenie Stanicy odpowiada wyznaczony przez PZW kierownik.

5.  PZW i kierownik nie odpowiadają za pozostawione na terenie stanicy mienie.

§ 2 Zasady korzystania ze stanicy

1. Stanica składa się z czterech domków drewnianych, pola biwakowego z zapleczem sanitarnym, stanowiska do czyszczenia ryb, stanowiska na ognisko.

2. Osoby korzystające z infrastruktury stanicy zobowiązane są użytkować ją zgodnie z przeznaczeniem i z zachowaniem należytej ostrożności. Użytkownicy odpowiadają za wszelkie szkody materialne powstałe z ich winy.

3. Osoby korzystające ze stanicy zobowiązane są do zachowania czystości i dbania o porządek w szczególności do segregowania odpadów zgodnie ze wskazówkami kierownika.

4. Osoby przebywające w stanicy zobowiązane są do zachowania niezbędnej higieny osobistej.

5.  Osoby korzystające ze stanicy zobowiązane są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i powszechnie przyjętych norm obyczajowych.

6. Ze stanicy mogą korzystać członkowie PZW, jak i osoby niezrzeszone indywidualnie i jako grupy zorganizowane. Grupy zorganizowane powyżej 6 osób powinny uzyskać zgodę kierownika stanicy.

7.  Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze stanicy wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

8. Parkowanie, czyszczenie ryb i palenie ogniska/grilla jest dopuszczalne wyłącznie w miejscach wyznaczonych.

9.  Drewno na opał nie może być pozyskiwane z pobliskiego lasu.

10. W przypadku wcześniejszej rezerwacji domku osoba rezerwująca zobowiązana jest do uiszczenia zadatku w wysokości 30% i jego opłacenia w terminie 7 dni od dnia rezerwacji. Brak wpłaty w terminie oznacza automatyczne anulowanie rezerwacji.

§ 3 Postanowienia porządkowe

1.  Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawuje kierownik stanicy.

2.  Osoby przebywające na terenie stanicy zobowiązane są do przestrzegania regulaminu i decyzji kierownika.

3.  Zwierzęta wprowadzone na teren stanicy powinny przebywać pod ścisłym nadzorem osoby pełnoletniej, przy zachowaniu środków ostrożności uniemożliwiających  skrzywdzenie innego zwierzęcia lub człowieka. Właściciele zobowiązani są sprzątać po swoich podopiecznych.

4.  Wszelkie poczynione lub zauważone szkody i zniszczenia należy niezwłocznie zgłaszać do kierownika.

5.  Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 6.00 rano.

6.   Na terenie stanicy zabrania się:

a. palenia papierosów i e-papierosów a także wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych czy środków odurzających.

b. używania dodatkowych urządzeń elektrycznych i gazowych w szczególności grzewczych z wyjątkiem drobnego sprzętu tj. suszarki do włosów, ładowarki do telefonów.

c.  niszczenia roślinności.

d.  mycia samochodów i przyczep.

7. Namioty i przyczepy powinny być wyposażone w gaśnice.

8.  Kuchnie w domkach są dostępne wyłącznie dla ich mieszkańców.

9.   Osoby, które nie stosują się do postanowień regulaminu i decyzji kierownika zostaną usunięte z terenu stanicy i pociągnięte do odpowiedzialności.

§ 4 Zasady połowu ryb

1. Złowione ryby poniżej parametrów określonych przepisami PZW powinny zostać bezwzględnie od razu wypuszczone na wolność.

2. Dopuszczalne jest łowienie ryb na maks. 2 wędki z lądu lub z jednostki pływającej.

§ 5 Postanowienia końcowe

1.  Osoby korzystające ze stanicy uiszczają opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

2.  Osoby przebywające na terenie stanicy podlegają zapisom niniejszego regulaminu, są zobowiązane do zapoznania się z nimi w chwili przybycie i ich przestrzegania. Pobyt w stanicy jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

3.  Wszelkie uwagi i skargi należy kierować pisemnie do PZW na adres:

Polski Związek Wędkarski

Okręg we Wrocławiu

ul. Kazimierza Wielkiego 65

50-077 Wrocław

e-mail: pzw_wroclaw@poczta.onet.pl