Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

2019

 

Uchwała nr 161/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2019r.

w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

§ 1

Zarząd Okręgu przy jednym głosie wstrzymującym się zatwierdza protokół nr 14 z dnia 10 grudnia 2018r. po naniesieniu poprawek w treści uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 162/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2019r.

w sprawie: zmiany składów osobowych komisji

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia:

1)                 w związku z rezygnacją usunąć ze składu osobowego komisji organizacyjnej i komisji ochrony wód Kol. Leopolda Bakalarczyka

2)                 w związku z rezygnacją usunąć ze składu osobowego komisji finansowej Kol. Karola Naporę

3)                 usunąć ze składu komisji zagospodarowania wód i komisji ochrony wód Kol. Zbigniewa Michalika

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 163/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2019r.

w sprawie: zmiany składów osobowych komisji

§ 1

Zarząd Okręgu przy jednym głosie wstrzymującym się postanawia powołać do składu osobowego komisji organizacyjnej i finansowej Kol. Krzysztofa Jelonka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 164/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2019r.

w sprawie: zmiany druku oświadczenia dla przenoszących kartotekę

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia uchylić zarządzenie pełnomocnika nr 37/P/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku. Jednocześnie zatwierdza nowy wzór oświadczenia dla przenoszących kartotekę.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 165/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2019r.

w sprawie: nadania odznak zasłużony strażnik SSR

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia przyznać srebrne odznaki zasłużony strażnik SSR:

Wojciechowi Zielińskiemu -  Koło Oława nr 19

Januszowi Bielawskiemu -  Koło Jelcz Laskowice nr 6

Danielowi Więckowi - Koło Jelcz Laskowice nr 6

Kazimierzowi Woźnicy - Koło Widawa Bierutów nr 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 166/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2019r.

w sprawie: zakazu wędkowania w obrębie stopnia wodnego Rzeczyca

§ 1

Zarząd Okręgu przy jednym głosie przeciwnym postanawia wprowadzić zakaz wędkowania z brzegu i jednostek pływających w obrębie stopnia wodnego Rzeczyca do czasu zakończenia prac budowlanych. Mapa stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 167/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2019r.

w sprawie: zakupu samochodu terenowego

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie zatwierdza zakup samochodu terenowego na potrzeby Straży Ochrony Wód, a w razie potrzeb zarybień i organizacji zawodów. Przewidziana kwota to 140 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 168/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2019r.

w sprawie: powołania nowej komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską Koła Fabryczna

§ 1

Zarząd Okręgu przy jednym głosie wstrzymującym się odwołuje starą komisję egzaminacyjną na kartę wędkarską Koła Fabryczna i powołuje nową komisję. Skład komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 169/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2019r.

w sprawie: powołania nowego Koła

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie powołuje Koło PZW nr 15 Lin Ligota Strupińska z siedzibą w Ligocie Strupińskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 170/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2019r.

w sprawie: powierzenia gospodarowania stawami w Ligocie Strupińskiej

§ 1

Zarząd Okręgu przy 2 głosach wstrzymujących się powierza gospodarowanie stawami w m . Ligota Strupińska Kołu PZW nr 15 Lin Ligota Strupińska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 171/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2019r.

w sprawie: nadania odznak wzorowy młody wędkarz

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie nadaje odznaki wzorowy młody wędkarz następującym członkom uczestnikom:

1)                 Patrycja Gurboda

2)                 Filip Niedźwiecki

3)                 Agata Kamińska

4)                 Artur Śliwiński

5)                 Bartłomiej Czekaj

6)                 Jakub Wlaźlak

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 172/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2019r.

w sprawie: regulaminu konkursu młodzieżowe koło roku

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie zatwierdza regulamin konkursu młodzieżowe koło roku. Regulamin stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 173/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2019r.

w sprawie: zakupu kalendarzy

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie zatwierdza zamówienie kalendarzy jako nagrody za najlepsze prace w konkursie plastycznym oraz materiały promocyjne Okręgu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 174/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2019r.

w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie zatwierdza protokół nr 15 z dnia 14 stycznia 2019r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 175/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2019r.

w sprawie: uchylenia uchwały ZO PZW nr 74 z dnia 19 lutego 2018 r.

§ 1

Na podstawie Statutu PZW § 47 p. 15 Zarząd Okręgu przy jednym głosie wstrzymującym się uchyla uchwałę nr 74 z dnia 19 lutego 2018r. dotyczącą przekazania do wyłącznego korzystania przez członków kół wskazanych w uchwale zbiorników wodnych w Zajączkowie i Środzie Śląskiej.

§ 2

Zarząd Okręgu przy jednym głosie wstrzymującym się uchyla swoją decyzję podjętą jednogłośnie na zebraniu ZO w dniu 22 października 2018 r., dotyczącą statusu akwenu Wilczków, jako wody przeznaczonej do korzystania wyłącznie przez członków okręgu wrocławskiego. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 176/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2019r.

w sprawie: łowiska specjalnego w Środzie Śląskiej

§ 1

Na podstawie Statutu PZW § 47 p. 15 Zarząd Okręgu, przy 12 głosach za, 5 przeciw i 1 wstrzymującym się postanawia ustanowić łowisko ochronne „Kajaki” w Środzie Śląskiej jako specjalne z limitem 600 zezwoleń na rok. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały. [załącznik nr 1 do protokołu]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 177/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2019r.

w sprawie: nadzwyczajnego walnego zjazdu delegatów

§ 1

Zgodnie ze Statutem PZW § 44 p.1 Zarząd Okręgu przy 1 głosie wstrzymującym się postanawia zwołać nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów w dniu 6 kwietnia 2019 roku o godzinie 10:00.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

Uchwała nr 178/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2019r.

w sprawie: zatwierdzenia preliminarza budżetowego na 2019 rok

§ 1

Zgodnie ze Statutem PZW § 47 p. 7 Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia przyjąć preliminarz budżetowy na 2019 rok. Preliminarz stanowi załącznik do niniejszej uchwały. [załącznik nr 2 do protokołu]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 179/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2019r.

w sprawie: powołania nowego członka do składu ZO

§ 1

Na podstawie Statutu PZW § 20 p. 1 Zarząd Okręgu większością głosów, przy 1 głosie wstrzymującym się i jednym przeciwnym  postanawia powołać Kol. Dagomira Stojko do składu osobowego Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 180/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2019r.

w sprawie: zatwierdzenia porozumień międzyokręgowych

§ 1

Zgodnie ze Statutem PZW § 47 p. 28 Zarząd Okręgu przy 1 głosie wstrzymującym się zatwierdza zawarte porozumienia międzyokręgowe na 2019 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 181/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie: przekazania pod opiekę zbiornika Miłoszyce/Ratowice

§ 1

Zgodnie ze Statutem PZW § 47 p. 15 Zarząd Okręgu jednogłośnie przekazuje pod opiekę staw Miłoszyce/Ratowice o numerze 474 Kołu Jelcz-Laskowice.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała  nr 182/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie: przyjęcia zasad refundacji zakupu sprzętu komputerowego

                                                                                § 1

Na podstawie § 47 pkt. 10  Statutu PZW z dnia 15 marca 2017r. Zarząd Okręgu jednogłośnie przyjmuje zasady  refundacji części kosztów zakupu zestawów komputerowych na potrzeby kół Okręgu.

§ 2

Refundacja będzie wynosiła 50% ceny zestawu (komputer plus drukarka), jednak nie więcej niż 700.00 zł za komputer i 200.00 zł za drukarkę, tj. nie więcej niż 900.00 zł za zestaw.

§ 3

Koła, które od 2016r. do czasu wejścia w życie uchwały otrzymały z budżetu Okręgu  środki na zakup sprzętu komputerowego lub dokonały zakupu z własnego budżetu, mogą ubiegać się o refundację na zasadach określonych w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik nr 4 do protokołu.

§ 4

Przed dokonaniem zakupu wymagany jest kontakt z działem finansowym ZO PZW celem zgłoszenia zamiaru nabycia sprzętu i ustalenia obowiązujących procedur. Refundacji nie będą podlegały transakcje, które nie zostały zatwierdzone przez dział finansowy Zarządu Okręgu.

§ 5

Refundacja będzie dokonywana ze środków FPK.

§6

Szczegółowe zasady refundacji określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała obowiązuje do dnia 31.10.2021 roku.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Organizacyjnej i działowi finansowemu Biura Zarządu Okręgu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 183/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie: rozwiązania kół

§ 1

Na podstawie Statutu PZW § 47 p. 9 Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia rozwiązać Koło Różanka oraz Koło Czernica.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 184/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie: połączenia kół

§ 1

Zarząd Okręgu – zgodnie ze Statutem PZW § 47 p. 29 przy jednym głosie wstrzymującym się postanawia połączyć Koła Odra i Lotnik. Koło Lotnik staje się sekcją Koła Odra. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 185/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską

§ 1

Na podstawie Statutu PZW § 47 p. 30 Zarząd Okręgu jednogłośnie powołuje komisje egzaminacyjne Kół Sauer Danfoss, Dąb Dobroszyce, Lin Ligota Strupińska.  Skład osobowy stanowi załącznik do uchwały. [załącznik nr 7 do protokołu]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 186/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską

§ 1

Zgodnie ze Statutem PZW § 47 p. 30 Zarząd Okręgu jednogłośnie zatwierdza uzupełnioną komisję egzaminacyjną na kartę wędkarską Koła Krzyki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 187/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie: spotkania szkoleniowo-informacyjnego z prezesami i skarbnikami kół

§ 1

Zgodnie ze Statutem PZW § 47 p. 18 Zarząd Okręgu jednogłośnie ustala termin spotkania szkoleniowo informacyjnego z prezesami i skarbnikami wszystkich kół na 15 i 16 marca br. w Domu Wędkarza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 188/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie: uchylenia uchwały Koła Okoń Strzelin

§ 1

Na podstawie Statutu PZW § 19 p. 3 Zarząd Okręgu jednogłośnie uchyla uchwałę Zarządu Koła Okoń Strzelin nr 6 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie powołania delegata na zjazd Okręgowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 189/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie: zmian w składzie osobowym Komisji Ochrony Wód

§ 1

Zgodnie ze Statutem PZW § 47 p. 12 Zarząd Okręgu jednogłośnie zatwierdza powołanie nowych członków Komisji Ochrony Wód oraz zatwierdza zmianę na stanowisku funkcji zastępcy przewodniczącego KOW. Skład komisji stanowi załącznik do uchwały. [załącznik nr 5 do protokołu]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 190/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia preliminarza budżetowego Komisji Ochrony Wód na 2019 rok

§ 1

Na podstawie Statutu PZW § 47 p. 10 Zarząd Okręgu jednogłośnie (pod nieobecność jednej osoby uczestniczącej w posiedzeniu) zatwierdza preliminarz budżetowy Komisji Ochrony Wód na 2019 rok. Preliminarz stanowi załącznik do niniejszej uchwały. [załącznik nr 6 do protokołu]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 191/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie: zwolnienia z opłat uczestników Mistrzostw Okręgu Jeleniogórskiego w dyscyplinie spławikowej na kanale rz. Odra przy ul. Zawalnej we Wrocławiu

§ 1

Na podstawie Statutu PZW § 47 p. 28 Zarząd Okręgu jednogłośnie zwalnia z opłat uczestników Mistrzostw Okręgu Jeleniogórskiego w dyscyplinie spławikowej na kanale rz. Odra przy ul. Zawalnej we Wrocławiu 7-9 czerwca 2019r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 192/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie: opublikowania informacji na stronie internetowej ZO

§ 1

Na podstawie Statutu PZW § 47 p. 10 Zarząd Okręgu przy 3 głosach wstrzymujących się postanawia umieścić na stronie internetowej Okręgu treść skargi wysłanej do Prezydenta Warszawy jako organu nadzorczego ZG PZW.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 193/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie: nadania tytułu inspektora szkolenia młodzieży

§ 1

Zgodnie ze Statutem PZW § 47 p. 17 Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia poprzeć wniosek Koła Piechur o nadanie tytułu inspektora szkolenia młodzieży Kol. Dariuszowi Kruszewskiemu oraz Kol. Adamowi Suchorabowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 194/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia uchwał Okręgowego Kapitanatu Sportowego

§ 1

Na podstawie Statutu PZW § 47 p. 16 Zarząd Okręgu większością głosów przy dwóch głosach wstrzymujących się postanawia zatwierdzić uchwały Okręgowego Kapitanatu Sportowego. Uchwały stanowią załącznik do niniejszej uchwały. [załącznik nr 8 do protokołu]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 195/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia terminarza zawodów organizowanych przez Okręgowy Kapitanat Sportowy.

§ 1

Zarząd Okręgu zgodnie z § 47 p. 16  jednogłośnie postanawia zatwierdzić terminarz zawodów organizowanych przez Okręgowy Kapitanat Sportowy w dyscyplinach: spławikowej, feederowej, spinningowej oraz muchowej. Terminarz stanowi załącznik do uchwały. [załącznik nr 9 do protokołu]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 196/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie: zamknięcia akwenu w w Ligocie Strupińskiej

§ 1

Na podstawie Statutu PZW § 47 p. 15 Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia o zamknięciu akwenu w Ligocie Strupińskiej  do końca czerwca 2019 r. z uwagi na remont akwenu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 197/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie: zakupu sprzętu

§ 1

Zgodnie ze Statutem PZW § 47 p. 10 i 15 Zarząd Okręgu przy 2 głosach wstrzymujących się wyraża akceptację dla zakupu sprzętu z przeznaczeniem do zagospodarowania akwenów przez koła tj. kosy spalinowej, okrzesywarki oraz pilarki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 198/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2019r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa

 

§ 1

Na podstawie Statutu PZW § 47 p. 27 Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu, przy 1 głosie wstrzymującym się postanawia udzielić pełnomocnictwa Kol. Krzysztofowi Mąkolskiemu do reprezentowania Okręgu na spotkaniach z Radą Osiedla Polanowice-Poświętne- Ligota dotyczących pozyskania środków finansowych z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 199/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie: biuletynu informacyjnego

§ 1

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zgodnie ze Statutem PZW § 47 p. 18 jednogłośnie postanawia przygotować biuletyn informacyjny na 2019 rok na potrzeby zebrań walnych w kołach (2019/2020).

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 200/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 marca 2019r.

w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

§ 1

Zarząd Okręgu większością głosów przy 1 głosie wstrzymującym się, zatwierdza protokół nr 16 z dnia 18 lutego 2019r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 201/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 marca 2019r.

w sprawie: podziału oraz przeksięgowania kosztów administracji

 

Na podstawie §47 pkt. 6 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r.

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu uchwala:

§1

Zatwierdza się przeksięgowanie kosztów administracji w wysokości 1 123 928,54 zł następującym kluczem:

25%, tj. 280 982,14 zł na działalność rolniczą,

5%, tj. 56 196,43 zł na działalność gospodarczą

70%, tj. 786 749,98 zł na działalność Statutową, z czego:

-10%, tj. 78 675,00 zł na działalność ogólno-organizacyjną,

-10%, tj. 78 675,00 zł na działalność sportową,

- 45%, tj. 354 037,49 zł na zagospodarowanie wód,

- 35%, tj. 275 362,49 zł na ochronę wód,

 

Koszty działalności gospodarczej w wysokości 30% z kwoty 352 587,38 zł, tj. 105 776,21 zł przeksięgowano następującym kluczem:    

-15%, tj. 15 866,43 zł na działalność ogólno-organizacyjną,

- 15%, tj. 15 866,43 zł na działalność sportową,

- 30%, tj. 31 732,86 zł na zagospodarowanie wód,

- 40%, tj. 42 310,49 zł na ochronę wód.

Uchwała nr 202/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 marca 2019r.

w sprawie: zbycia zb. w Ligocie

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia zbyć zb. wodny w Ligocie w pierwszej kolejności drogą sprzedaży jeśli będą zainteresowani.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 203/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 marca 2019r.

w sprawie: odznaczeń wzorowy młody wędkarz

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia nadać odznaczenie wzorowy młody wędkarz dla następujących członków uczestników:

- Kacper Papucewicz-Fok

- Krzysztof Papucewicz-Fok

- Daniel Pienio

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 204/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 marca 2019r.

w sprawie: zawieszenia Kol. Adama Mikołajczyka

§ 1

Na podstawie Statutu PZW § 20 p. 4:

Zarząd Okręgu większością głosów, przy jednym głosie przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym się postanawia zawiesić w wykonywanych czynnościach Kol. Adama Mikołajczyka Prezesa Koła PZW nr 25 Wołów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 205/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską

§ 1

Na podstawie Statutu PZW § 47 p. 30 Zarząd Okręgu jednogłośnie powołuje komisję egzaminacyjną Koła PZW nr 14 Oleśnica.  Skład osobowy stanowi załącznik do uchwały. [załącznik nr 1 do protokołu]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 206/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską

§ 1

Na podstawie Statutu PZW § 47 p. 30 Zarząd Okręgu jednogłośnie powołuje komisję egzaminacyjną Koła PZW nr 71 Sumik.  Skład osobowy stanowi załącznik do uchwały. [załącznik nr  1 do protokołu]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 207/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską

§ 1

Na podstawie Statutu PZW § 47 p. 30 Zarząd Okręgu jednogłośnie powołuje komisję egzaminacyjną Koła PZW nr 77 Góra Miasto.  Skład osobowy stanowi załącznik do uchwały. [załącznik nr  1 do protokołu]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 208/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie: dofinansowania dnia dziecka

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia dofinansować dzień dziecka organizowany w OZ Szczodre w dniu 1 czerwca 2019 r. kwotą 600 zł przez Koło PZW nr 30 Sygnał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 209/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie: dofinansowania obchodów 30-lecia Koła Astra

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia dofinansować obchody 30-lecia Koła PZW nr 122 Astra na stawach w Leśnicy w kwocie 1600 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 210/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie: składu osobowego Komisji Zagospodarowania Wód

§ 1

Zarząd Okręgu większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym się zatwierdza zmianę w  składzie osobowym Komisji Zagospodarowania Wód tj. Przewodniczącym został Kol. Holeniewski Czesław, a zastępcą Kol. Kostecki Franciszek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 211/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie: dofinansowanie wywozu odpadów komunalnych

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia przyznać dofinansowanie na wywóz odpadów komunalnych w kwocie 400 zł dla Koła Milicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 212/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie: refundacji kosztów prac ziemnych

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia zrefundować koszty prac ziemnych przy zb.” Kaolina” w Wyszonowicach w kwocie 676,50 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 213/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie: przyznania środków finansowych dla gospodarza Koła

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia przyznać środki dla gospodarza Koła nr 14 Oleśnica w kwocie 200 zł brutto miesięcznie od kwietnia do listopada.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 214/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie: przyznania środków finansowych na nagrody

§ 1

Zarząd Okręgu większością głosów, przy 4 wstrzymujących się przyznaje 1500 zł na zakup nagród na jubileuszowe zawody morskie z okazji 20-lecia klubu Dorsz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 215/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie: zwolnienia zawodników z opłat w trakcie zawodów

§ 1

Zarząd Okręgu większością głosów, przy 2 głosach wstrzymujących się postanawia zwolnić z opłat za wędkowanie zawodników biorących udział w zawodach feederowych 5 maja br. na kanale żeglugowym „elewatory” w Oławie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała nr 217/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2019r.

w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

na podstawie § 47 pkt. 13 Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 r.

 

§ 1

Zarząd Okręgu większością głosów przy 1 głosie wstrzymującym się, zatwierdza protokół nr 16 z dnia 18 marca 2019r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 218/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2019r.

w sprawie: zatwierdzenia składu osobowego Prezydium Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

na podstawie § 45 pkt. 2 Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 r.

 

§ 1

Zarząd Okręgu zgodnie z §45 pkt. 2 Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 r., większością głosów przy 1 głosie wstrzymującym się, zatwierdza skład osobowy Prezydium Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu w następującym składzie:

 

Prezes Andrzej Świętach

I Wiceprezes ds. Organizacyjnych Leszek Markiewicz

Wiceprezes ds. Sportu Bogusław Krawczyk

Wiceprezes ds. Młodzieży Bernard Ożga

Wiceprezes ds. Ochrony Wód Dawid Radziemski

Skarbnik Zdzisław Leniak

Sekretarz Paweł Oczachowski

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Wód Czesław Holeniewski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi ZO.

 

Uchwała nr 219/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2019r.

na podstawie § 47 pkt. 12 Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie: dokooptowania nowych członków do komisji problemowych

§ 1

Zarząd Okręgu postanowił dokooptować nowych członków do komisji problemowych:

komisja zagospodarowania wód: Kol. Ludwig Dariusz, Kol. Kobryn Dariusz

komisja organizacyjna: Kol. Oczachowski Paweł

komisja ds. młodzieży: Kol. Kuca Tadeusz

Kapitanat: Kuca Tadeusz

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 220/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2019r.

na podstawie § 47 pkt. 12 Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie: połączenia komisji problemowych

§ 1

Zarząd Okręgu postanawia przyłączyć komisję ds. pozyskiwania środków unijnych do komisji finansowej.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 221/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2019r.

w sprawie: przyjęcia planu pracy ZO i Prezydium ZO

na podstawie § 46 pkt. i § 48 pkt. 1 Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 r.

 

§ 1

Zarząd Okręgu zatwierdza plan pracy Prezydium oraz Zarządu Okręgu na 2019 rok.

§2

Plany pracy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 222/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2019r.

na podstawie § 42 pkt. 10, 29 Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie: anulowania uchwały ZO nr 89.

§ 1

Zarząd Okręgu anuluje uchwałę ZO nr 89 z dnia 16 kwietnia 2018 r. dotyczącą powołania rejonów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 223/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2019r.

w sprawie: zwrotu kosztów za ryby

na podstawie § 42 pkt. 15 Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu postanawia oddać 6467 zł Kołu Wińsko za ryby odłowione ze zbiornika Wińsko i wpuszczone do akwenu w Budkowie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

Integralną część uchwały stanowi protokół odłowu.

 

 

Uchwała nr 224/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2019r.

w sprawie: dofinansowanie Kol. Marcina Lebędy

na podstawie § 47 pkt. 16 Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu przyznaje dofinansowanie w kwocie 800 zł na start kol. Marcina Labędy w międzynarodowych Mistrzostwach Czech osób niepełnosprawnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 225/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2019r.

w sprawie: organizacji dolnośląskiego dnia wędkarza

na podstawie § 7 pkt. 12, 14, 15 i § 47 pkt. 16 Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu przyznaje kwotę 4000 zł na organizację II Dolnośląskiego Dnia Wędkarza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

 

Uchwała nr 226/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2019r.

w sprawie: wycofania pełnomocnictw

Na podstawie § 47 pkt. 27, § 65 pkt. 3 Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu anuluje wszystkie pełnomocnictwa dla byłych członków Zarządu Okręgu

Bogusława Kisiel

Janusza Terleckiego

Karola Napory

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

 

Uchwała nr 227/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

z dnia 17.06.2019 r.

W sprawie: przyjęcia protokołu nr 18 z poprzedniego posiedzenia odbytego w dniu 12.04.2019 r.

Na podstawie § 47 ust. 16 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r

§1

ZO PZW we Wrocławiu z jednym głosem wstrzymującym zatwierdza protokół nr 18
 z poprzedniego posiedzenia odbytego w dniu 12.04.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Dyrektorowi BZO

 

 

Uchwała nr 228/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

z dnia 17.06.2019 r.

 

W sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

 

Na podstawie § 47 ust. 16 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

ZO PZW we Wrocławiu jednogłośnie, zatwierdza protokół nr  16 z dnia 20.05.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Dyrektorowi BZO

 

 

Uchwała nr 229/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

z dnia 17.06.2019 r.

 

W sprawie: zatwierdzenia bilansu za rok 2019

 

Na podstawie § 47 ust. 7 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

ZO PZW we Wrocławiu z jednym głosem przeciw zatwierdził bilans za 2018 r:

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Dyrektorowi BZO

 

 

Uchwała nr 230/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

z dnia 17.06.2019 r.

 

W sprawie: zakupu stawu w Boguszycach

 

Na podstawie § 7 ust. 6 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

ZO PZW we Wrocławiu większością głosów odrzucił propozycję dotyczącą zakupu stawu w Boguszycach

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Dyrektorowi BZO

 

 

Uchwała nr 231/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

z dnia 17.06.2019 r.

 

W sprawie: zatrudnienia na stanowisko Głównej Księgowej Biura Zarządu Okręgu

 

Na podstawie § 47 ust. 25 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

ZO PZW we Wrocławiu powołuje z dniem 01 lipca 2019 roku Panią Annę MAZUR na stanowisko Głównej Księgowej Biura Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Dyrektorowi BZO

 

 

Uchwała nr 232/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

z dnia 17.06.2019 r.

 

W sprawie: uruchomienia regulaminowego funduszu nagród

 

Na podstawie § 47 ust. 20 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

ZO PZW we Wrocławiu Zgodnie z Uchwałą nr 41/Prez/2017 oraz Uchwałą ZO nr 38/ZO/2017 Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu uruchamia fundusz nagród dla wszystkich pracowników zatrudnionych na stałe
w Okręgu Wrocławskim

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Dyrektorowi BZO

 

 

Uchwała nr 233/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

z dnia 17.06.2019 r.

 

W sprawie: udzielenia rekomendacji na Komendanta Powiatowego SSR w Środzie Śląskiej

 

Na podstawie § 47 ust. 16 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

ZO PZW we Wrocławiu na podstawie statutu PZW §  47 pkt 15 z dnia 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu rekomenduje na Komendanta Powiatowego SSR
w Środzie Śląskiej Kol. Bartłomieja MALCA

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Wiceprezesowi ds. ochrony wód

 

 

Uchwała nr 234/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

z dnia 17.06.2019 r.

 

W sprawie: zobligowania Koła „RZGW” do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wyborczego

 

Na podstawie § 47 ust. 4 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

ZO PZW we Wrocławiu zobowiązuje Koło „RZGW” do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wyborczego i wyboru nowego Prezesa Koła do dnia 30.07.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Dyrektorowi BZO

 

 

Uchwała nr 235/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

z dnia 17.06.2019 r.

 

W sprawie: zobligowania Koła „Kąty Wrocławskie” do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wyborczego

 

Na podstawie § 47 ust. 4 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

ZO PZW we Wrocławiu obliguje Koło „Kąty Wrocławskie” do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wyborczego i wyboru nowego Prezesa Koła do dnia 30.07.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Dyrektorowi BZO

 

Uchwała nr 236/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

z dnia 17.06.2019 r.

 

W sprawie: zobowiązania Koła „Smolec” do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wyborczego

 

Na podstawie § 47 ust. 4 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

 

§1

ZO PZW we Wrocławiu zobowiązuje Koło „Smolec” do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wyborczego i wyboru nowego Prezesa Koła do dnia 30.07.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Dyrektorowi BZO

 

 

Uchwała nr 237/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

z dnia 17.06.2019 r.

 

W sprawie: uchylenia części sprawozdania ze Zgromadzenia Sprawozdawczego koła Brzeg Dolny dotyczącego odwołania Prezesa Koła

 

Na podstawie § 47 ust. 4 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

 

§1

ZO PZW we Wrocławiu uchyla część sprawozdania ze Zgromadzenia Sprawozdawczego dotyczącego odwołania Prezesa Koła

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Dyrektorowi BZO

 

 

Uchwała nr 238/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

z dnia 17.06.2019 r.

 

W sprawie: zbycia nieruchomości w m. Bierutów

 

Na podstawie § 47 ust. 22 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

ZO PZW we Wrocławiu przy 1 głosie wstrzymującym się, podjął decyzję zbycia nieruchomości w m. Bierutów przy ul. Mickiewicza 14 będącą własnością Okręgu PZW we Wrocławiu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Dyrektorowi BZO

 

 

Uchwała nr 239/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

z dnia 17.06.2019 r.

 

W sprawie: rozwiązania Klubu „FIUME”

 

Na podstawie § 47 ust. 9 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

ZO PZW we Wrocławiu rozwiązuje Klubu „FIUME” w zawiązku z zaprzestaniem wszelkiej działalności.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Wiceprezesowi ds. sportowych

 

Uchwała nr 240/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

z dnia 17.06.2019 r.

 

W sprawie: montażu tablic zakazu ruchu

 

Na podstawie § 47 ust. 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

ZO PZW we Wrocławiu większością głosów odrzucił wniosek dotyczący  montażu tablic zakazu ruchu w rejonie akwenu w Ligocie Strupińskiej

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Dyrektorowi BZO

 

 

Uchwała nr 241/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

z dnia 17.06.2019 r.

 

W sprawie: zwrotu kosztów dla  przedstawicieli Kół

„Oleśnica”, „Trzebnica”, „Fishing” biorących udział w zawodach wędkarskich

 

Na podstawie § 47 ust. 16 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

ZO PZW we Wrocławiu większością głosów odrzucił wniosek dotyczący  zwrotu kosztów dla  przedstawicieli Kół „Oleśnica”, „Trzebnica”, „Fishing” biorących udział w zawodach wędkarskich w m. Szczecin

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Wiceprezesowi ds. sportowych

 

 

Uchwała nr 242/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

z dnia 17.06.2019 r.

 

W sprawie: dofinansowania dla  Bartosza KORBANA biorącego udział w zawodach wędkarskich

 

Na podstawie § 47 ust. 16 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

ZO PZW we Wrocławiu większością głosów odrzucił wniosek dotyczący dofinansowania Bartosza KORBANA biorącego udział w zawodach wędkarskich

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Wiceprezesowi ds. sportowych

 

 

Uchwała nr 243/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

z dnia 17.06.2019 r.

 

W sprawie: zwolnienia z opłaty w trakcie zawodów zawodników Klubu „River Wołów”

 

Na podstawie § 47 ust. 16 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

ZO PZW we Wrocławiu większością głosów zwalnia z opłaty w trakcie zawodów zawodników Klubu „River Wołów” na rzece Odrze w m. Ścinawa w dniu 27.10.2019r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Wiceprezesowi ds. sportowych

 

 

Uchwała nr 244/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

z dnia 17.06.2019 r.

 

W sprawie: zwolnienia z opłaty za wędkowanie uczestników zawodów organizowanych przez firmę „Robinson”

 

Na podstawie § 47 ust. 16 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

ZO PZW we Wrocławiu na wniosek Wiceprezesa ds. Sportu zwalnia z opłaty Okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód zawodników biorących udział w zawodach Robinson Cup w dniu 22.07.2019r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Wiceprezesowi ds. sportowych

 

 

Uchwała nr 245/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

z dnia 17.06.2019 r.

 

W sprawie: planowanego biegu „Pogrom Wichra”

 

Na podstawie § 47 ust. 16 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

ZO PZW we Wrocławiu odrzuca wniosek o pozwolenie na wykorzystanie rzeki Oleśnica ze względu na jej niski stan podczas biegu „pogromu Wichra”, w związku ze zbyt dużym zagrożeniem wzburzenia osadów dennych stanowiących zagrożeniem śnięcia ryb.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Dyrektorowi BZO

 

 

Uchwała nr 246/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

z dnia 17.06.2019 r.

 

W sprawie: wędkowania osób niepełnosprawnych intelektualnie pod okiem terapeuty

 

Na podstawie § 47 ust. 16 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

ZO PZW we Wrocławiu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi posiadania karty wędkarskiej przez osoby powyżej 14 roku życia odrzuca wniosek Wrocławskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Bonitum” dotyczący wydania zgody na wędkowanie przez osoby niepełnosprawne intelektualnie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Dyrektorowi BZO

 

 

Uchwała nr 247/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

z dnia 17.06.2019 r.

 

W sprawie: zawieszenia konkursu o tytuł „Młodzieżowe Koło Roku”

 

Na podstawie § 47 ust. 16 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

ZO PZW we Wrocławiu jednogłośnie odrzuca wniosek o zawieszenie konkursu o tytuł „Młodzieżowe Koło Roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Wiceprezesowi ds. młodzieży

 

 

Uchwała nr 248/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

z dnia 17.06.2019 r.

 

W sprawie: dofinansowania „Dnia Dziecka”

 

Na podstawie § 47 ust. 17 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

ZO PZW we Wrocławiu jednogłośnie zatwierdza wniosek komisji ds. Młodzieży o dofinansowanie zawodów z okazji „Dnia Dziecka” w kwocie 10 zł za uczestnika

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Wiceprezesowi ds. młodzieży

 

 

Uchwała nr 249/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

z dnia 17.06.2019 r.

 

W sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnej

 

Na podstawie § 47 ust. 30 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

ZO PZW we Wrocławiu jednogłośnie powołuje w kole Belona komisję egzaminacyjną na kartę wędkarską w składzie: przewodniczący: Bogusław Krawczyk

Członkowie: Katarzyna Szwed, Tadeusz Olechnowicz, Bartłomiej Wycech, Janusz Dziedzic.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Dyrektorowi BZO

 

 

Uchwała nr 250/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

z dnia 17.06.2019 r.

 

W sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnej

 

Na podstawie § 47 ust. 30 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

ZO PZW we Wrocławiu jednogłośnie powołuje w kole Rekin komisję egzaminacyjną na kartę wędkarską w składzie: przewodniczący: Zdzisław Tomaszewski

Członkowie: Tomasz Ordański, Krzysztof Miąsik, Tomasz Kiziński, Mirosław Suder, Tadeusz Gołębiowski.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Dyrektorowi BZO

 

 

Uchwała nr 251/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

z dnia 17.06.2019 r.

 

W sprawie: zwrotu kosztów za koszenie przy akwenie „Wilczków”

 

Na podstawie § 47 ust. 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

ZO PZW we Wrocławiu większością głosów zatwierdza zwrot kosztów koszenia terenów wokół akwenu „Wilczków”, Malczyce w kwocie 1225,20 zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Dyrektorowi BZO

 

 

Uchwała nr 252/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

z dnia 17.06.2019 r.

 

W sprawie: dofinansowania zakupu tonera i papieru w Kole „Kolejarz”

 

Na podstawie § 47 ust. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

ZO PZW we Wrocławiu większością głosów zatwierdza dofinansowanie zakupu tonera
i papieru do drukarki w Kole PZW „Kolejarz” do kwoty 500 zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Dyrektorowi BZO

 

Uchwała nr 253/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

z dnia 17.06.2019 r.

 

W sprawie: zmian osobowych w Kapitanacie Sportowym

 

Na podstawie § 47 ust. 16 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

ZO PZW we Wrocławiu na wniosek Wiceprezesa ds. Sportu odwołuje ze składu Kapitanatu Sportowego Kol. Kacpra WOŁEJSZO i powołuje w skład Kapitanatu  Kol. Tadeusza KUCĘ.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Wiceprezesowi ds. Sportowych

 

Uchwała nr 254/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 16 września 2019r.

 

w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Okręgu PZW
we Wrocławiu

 

Na podstawie § 47 ust. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie, zatwierdza protokół nr 19 z poprzedniego posiedzenia Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu odbytego w dniu 17.06.2019 r. w m. Szczodre wraz ze zgłoszonymi uwagami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 255/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 16 września 2019r.

 

w sprawie: zatwierdzenia Uchwał i Protokołów z Posiedzeń Prezydium Zarządu Okręgu

 

Na podstawie § 47 ust. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

 

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie zatwierdza  Protokoły PZO nr 18 z 15.07.19 r. w nim Uchwały (118,119,120,121,122), nr 19 z 19.08.19r. w nim Uchwały (123,124,125,126)
i nr 20 z 02.09.19 r. w nim Uchwały (127,128,129,130,131,132) .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 256/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 16 września 2019r.

 

w sprawie: dofinansowania zakupu kosy dla Koła nr 23 „Trzebnica”

 

Na podstawie § 47 ust. 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie przyjął poprawiony wniosek Koła „Trzebnica” dotyczący dofinansowania zakupu kosy w kwocie 1 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 257/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 16 września 2019r.

 

w sprawie: nieodpłatnego wypożyczenia łodzi na akwenie „Mietków”

 

Na podstawie § 47 ust. 16 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia przyjąć wniosek Koła nr 122 „Astra” dotyczący nieodpłatnego wypożyczenia łodzi na akwenie „Mietków” w celu zorganizowania towarzyskich zawodów spinningowych z łodzi w dniach 27-29.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 258/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 16 września 2019r.

 

w sprawie: Uchylenia pkt 1. Uchwały ZO nr 83 z dnia 27.05.2013r.

 

Na podstawie § 47 ust. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie uchyla zapis pkt 1. Uchwały ZO nr 83 z dnia 27.05.2013 r.

dotyczącego „Regulaminu zasad wynajmowania i użytkowania mieszkań stanowiących własność PZW Okręg we Wrocławiu”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 259/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 16 września 2019r.

 

w sprawie: powołania składu zespołu negocjacyjnego

 

Na podstawie § 47 ust. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu zgodnie większością głosów przy 4 głosach wstrzymującym się, zatwierdza skład zespołu negocjacyjnego w następującym składzie:

- Kol. Andrzej ŚWIĘTACH;

- Kol. Arkadiusz PINKOSZ;

- Kol. Waldemar SZMAJDA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 260/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 16 września 2019r.

 

w sprawie: zwiększenia ilości diet

 

Na podstawie § 47 ust. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu postanawia jednogłośnie zatwierdzić wniosek skarbnika Okręgu Kol. Zdzisława Leniaka dotyczący zwiększenia ilości diet dla Prezesa Zarządu Okręgu Kol. Andrzeja Świętacha do 15 płatnych miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 261/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 16 września 2019r.

 

w sprawie: wejścia do strefy „Północno Zachodniej”

 

Na podstawie § 47 ust. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie zatwierdza wniosek wejścia do strefy „Północno Zachodniej”
 w ramach „Trójprzymierza”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 262/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 16 września 2019r.

 

w sprawie: powołania zespołu negocjacyjnego

 

Na podstawie § 47 ust. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

 

§ 1

Zarząd Okręgu zgodnie z §45 pkt. 2 Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 r., jednogłośnie powołuje zespół negocjacyjny ws. warunków wstąpienia do strefy „Północno Zachodniej”

w następującym składzie:

- Kol. Andrzej ŚWIĘTACH;

- Kol. Zdzisław LENIAK;

- Kol. Waldemar SZMAJDA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 263/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 16 września 2019r.

 

w sprawie: nieodprowadzania podatku VAT od opłat startowych w zawodach

 

Na podstawie § 47 ust. 19 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie przyjmuje wniosek dotyczący nieodprowadzania podatku VAT od opłat startowych w zawodach wędkarskich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

 

Uchwała nr 264/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 14 października 2019r.

 

w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Okręgu PZW
we Wrocławiu

 

Na podstawie § 47 ust. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie, zatwierdza protokół nr 20 z poprzedniego posiedzenia Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu odbytego w dniu 16.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 265/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 14 października 2019r.

 

w sprawie: zatwierdzenia kandydatury na stanowisko Dyrektora Biura ZO

 

Na podstawie § 47 punkt 25 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie przyjął wniosek Prezesa ZO Kol. Andrzeja Świętacha o powołanie  z dniem 26.10.2019 r. Pana Roberta SUWADY na stanowisko Dyrektora Biura ZO PZW we Wrocławiu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26.10.2019 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi ZO.

 

 

Uchwała nr 266/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 14 października 2019r.

 

w sprawie: odwołanie z dniem 25.10. 2019r., obecnego Dyrektora BZO

Kol. Waldemara SZMAJDĘ.

 

Na podstawie § 47 punkt 25 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu w zawiązku z decyzją o przejściu na emeryturę przy jednym głosie wstrzymującym się przyjął wniosek Prezesa ZO Kol. Andrzeja Świętacha o odwołanie z dniem 25.10. 2019r., obecnego Dyrektora BZO Kol. Waldemara SZMAJDY.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.10. 2019r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 267/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 14 października 2019r.

 

w sprawie: cofnięcie pełnomocnictw wydanych w 2017 roku

 

Na podstawie § 47 punkt 10, 27 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu Uchwałą przy dwóch głosach wstrzymującym przyjął wniosek Prezesa ZO kol. Andrzeja Świętacha
o cofnięcie pełnomocnictw wydanych w 2017 roku przez Prezesa Bogusława KISIELA i Prezesa Janusza TERLECKIEGO.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 268/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 14 października 2019r.

 

w sprawie: Udzielenia Dyr. BZO pełnomocnictwa do zawierania umów międzyokręgowych

 

Na podstawie §37 pkt. 8 i § 47 pkt. 15 i 28 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu przy jednym głosie wstrzymującym się przyjął wniosek o udzieleniu Dyr. BZO Kol. Waldemarowi SZMAJDZIE pełnomocnictwa do podpisywania umów międzyokręgowych do dnia 25.10.2019

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 269/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 14 października 2019r.

 

w sprawie: udzielenie pełnomocnictwa dla Dyrektora BZO

 

Na podstawie § 47 ust. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu przy jednym głosie wstrzymującym się przyjął wniosek Prezesa Kol. Andrzeja Świętacha o udzielenie pełnomocnictwa dla Dyrektora BZO Kol. Roberta SUWADY, z dniem 26.10.2019 r. na okres 6 miesięcy tj. do dnia 26.04.2020 r., dotyczącego zawierania umów cywilnoprawnych. Umowa nie może przekroczyć kwoty 10 tysięcy złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 270/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 14 października 2019r.

 

w sprawie: odwołania ze składu komisji problemowych

 

Na podstawie § 47 ust. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu przy jednym głosie wstrzymującym przyjął wniosek o odwołanie Kol. Andrzeja ŚWIĘTACHA ze składu komisji organizacyjnej i finansowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 271/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 14 października 2019r.

 

w sprawie: zmian składów komisji problemowych

 

Na podstawie § 47 ust. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie przyjął Wniosek o powołanie:

Kol. Zdzisława LENIAKA do składu komisji finansowej,

Kol. Pawła OCZACHOWSKIEGO do składu komisji odznaki,

Kol. Michała HYŻY do składu komisji zagospodarowania wód oraz składu komisji morskiej,
Kol. Dariusza KOBRYN do składu komisji ochrony wód,

Kol. Grażyny MAKOWSKIEJ do komisji zagospodarowania wód.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 272/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 14 października 2019r.

 

w sprawie: uzupełnienia składu komisji problemowych

 

Na podstawie § 47 ust. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu przy jednym głosie wstrzymującym się przyjął wniosek
o odwołanie Kol. Czesława HOLENIOWSKIEGO z składu komisji ochrony wód i powołaniu do składu komisji morskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 273/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 14 października 2019r.

 

w sprawie: uzupełnienia składu komisji problemowych

 

Na podstawie § 47 ust. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu przy trzech głosach wstrzymujących się przyjął wniosek
o powołanie Kol. Dagomira STOJKO do składu komisji zagospodarowania wód

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 274/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 14 października 2019r.

 

w sprawie: uzupełnienia składu komisji problemowych

 

Na podstawie § 47 ust. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie przyjął wniosek
o powołanie Kol. Dagomira STOJKO do składu komisji finansowej i inwestycyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 275/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 14 października 2019r.

 

w sprawie: odwołania ze składu komisji problemowej

 

Na podstawie § 47 ust. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu przy trzech głosach przeciw przyjął wniosek o odwołanie Kol. Janusza TERLECKIEGO z komisji zagospodarowania wód.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 276/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 14 października 2019r.

 

w sprawie: odwołania ze składu komisji problemowej

 

Na podstawie § 47 ust. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie przyjął wniosek o odwołanie Kol. Wiesława  KAMIŃSKIEGO z komisji odznaki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 277/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 14 października 2019r.

 

w sprawie: zmiany składu komisji sportowych

 

Na podstawie § 47 ust. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu przy trzech glosach wstrzymującym przyjął wniosek o odwołanie ze składu Kapitanatu Kol. Kamila SOCHACKIEGO - Przewodniczącego sekcji feederowej i Zygmunta NOWAKA - Członka sekcji technicznej,

oraz powołanie

do sekcji karpiowej Łukasza MURMYŁO,

do sekcji muchowej Krzysztofa BASIŃSKIEGO,

do kolegium sędziowskiego  Magdalenę CZOK.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 278/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 14 października 2019r.

 

w sprawie: nadania odznak

 

Na podstawie § 47 ust. 11 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie przyjmuje wniosek dotyczący nadania odznak „Zasłużony Strażnik Społecznej Straży Rybackiej PZW” dla:

Złota Odznaka

1.       Andrzej STANKIEWICZ (koło nr 14 Oleśnica)

2.       Wiesław PACAK(koło nr 49 MPK Wrocław)

Srebrna Odznaka

1.       Henryk WĘGLEWSKI(koło nr 77 Góra Miasto)

2.       Mirosław KACPRZYK(koło nr 94 Wińsko)

3.       Antoni BOCZKOWSKI(koło nr 14 Oleśnica)

4.       Marian DŁUŻNIAK(koło nr 62 Krzyki)

5.       Tadeusz ZBOROWSKI(koło nr 35 Pafawag)

6.       Adam SUCHORAB(koło nr 54 Piechur)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 279/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 14 października 2019r.

 

w sprawie: dofinansowania Komisji ds. Młodzieży

 

Na podstawie § 47 ust. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie przyjął Wniosek o

o przyznanie dofinansowania w kwocie 10 tys. zł dla Komisji ds. Młodzieży na zaplanowane w 2019 roku przedsięwzięcia skierowane bezpośrednio dla dzieci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 280/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 14 października 2019r.

 

w sprawie: dofinansowania Kapitanatu Sportowego

 

Na podstawie § 47 ust. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie przyjął Wniosek o przyznanie dofinansowania

w kwocie 6 tys. zł. dla Kapitanatu Sportowego na zaplanowane
 w 2019 roku przedsięwzięcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 281/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 14 października 2019r.

 

w sprawie: uzupełnienia składu komisji problemowych

 

Na podstawie § 47 ust. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie się przyjął wniosek
o odwołanie Kol. Doroty GADOMSKIEJ ze składu komisji finansowej i inwestycyjnej oraz powołaniu do składu tychże komisji głównej księgowej Kol. Anny MAZUR.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 282/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 24 października 2019r.

 

w sprawie: zatwierdzenia protokołu z poprzedniego zebrania

 

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu większością głosów zatwierdza protokół z poprzedniego zebrania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wiceprezesowi ds. Organizacyjnych.

 

 

Uchwała nr 283/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 24 października 2019r.

 

w sprawie: zatwierdzenia struktury składek na ochronę i zagospodarowanie wód

 

Na podstawie § 47 pkt. 8 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu większością głosów zatwierdza strukturę składek na ochronę i zagospodarowanie wód na 2020 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 284/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 24 października 2019r.

 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu amatorskiego połowu ryb

 

Na podstawie § 47 pkt. 10 i 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie zatwierdza regulamin amatorskiego połowu ryb.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 285/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 24 października 2019r.

 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictw do zawierania porozumień międzyokręgowych

 

Na podstawie § 47 pkt. 28 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie udziela pełnomocnictw dla Prezesa ZO Kol. Andrzeja Świętacha, skarbnika Kol. Zdzisława Leniaka, Wiceprezesa ds. Organizacyjnych Kol. Leszka Markiewicza, dyrektora BZO Kol. Waldemara Szmajdy do 25 października 2019 r. oraz Dyrektora BZO Kol. Roberta Suwady od 26 października 2019r. do podpisywania porozumień międzyokręgowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 286/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 24 października 2019r.

 

w sprawie: zawieszenia nagród

 

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu większością głosów zawiesza nagrody dla pracowników do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 287/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 24 października 2019r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wzoru zezwolenia na 2020 r.

 

Na podstawie § 47 pkt. 10 i 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie zatwierdza treść zezwolenia na amatorski połów ryb na 2020 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 288/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 24 października 2019r.

 

w sprawie: odwołania rzecznika prasowego

 

Na podstawie § 47 pkt. 26 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie odwołuje z funkcji rzecznika prasowego Kol. Waldemara Szmajdę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 289/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 24 października 2019r.

 

w sprawie: przeprowadzenia audytu

 

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia przeprowadzić audyt finansowy i organizacyjny do kwoty 30 tys. zł.

§ 2

Komisja w składzie: Prezes ZO Kol. Andrzej Świętach, skarbnik Kol. Zdzisław Leniak i wiceprezes ds. organizacyjnych Kol. Leszek Markiewicz dokonają wyboru firmy, która przeprowadzi audyt.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 290/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 24 października 2019r.

 

w sprawie: użytkowania auta służbowego ochrony wód

 

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia zatwierdzić regulamin użytkowania samochodu służbowego ochrony wód. Regulamin stanowi załącznik nr 1do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 291/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 24 października 2019r.

 

w sprawie: przyznania nagród dla komendantów powiatowych SSR

 

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu większością głosów przyznaje zapreliminowane nagrody dla komendantów powiatowych SSR w kwocie 7500 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wiceprezesowi ds. ochrony wód.

 

Uchwała nr 292/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 24 października 2019r.

 

w sprawie: przyznania 5 tys. zł na prace remontowe w OZ Szczodre

 

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie przyznaje 5 tys. zł na remont dachu i rynien w budynku mieszkalnym w OZ Szczodre.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 293/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 24 października 2019r.

 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu OKS

 

Na podstawie § 47 pkt. 12 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie zatwierdza regulamin Okręgowego Kapitanatu Sportowego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się prezesowi ZO.

 

 

Uchwała nr 294/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 24 października 2019r.

 

w sprawie: odwołania zastępcy dyrektora

 

Na podstawie § 47 pkt. 25 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu większością głosów odwołuje z funkcji zastępcy dyrektora kol. Mariusza Kleszcza.

§ 2

Umowa o pracę rozwiązana zostanie za porozumieniem stron.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się prezesowi ZO.

 

 

Uchwała nr 295/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 24 października 2019r.

 

w sprawie: dofinansowania komisji morskiej

 

Na podstawie § 47 pkt. 10, 13 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie przyznaje dofinansowanie w kwocie 4 tys. zł dla Komisji Morskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wiceprezesowi ds. sportu.

 

 

Uchwała nr 296/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 24 października 2019r.

 

w sprawie: przyznania środków dla Koła Widawa Bierutów

 

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie przyznaje 3000 zł dla Koła Widawa Bierutów na zakup garażu blaszanego oraz przyczepy na ponton.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 297/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 24 października 2019r.

 

w sprawie: terminów zebrań sprawozdawczych w Kołach

 

Na podstawie § 47 pkt. 10, §54 pkt. 4 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

 

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie ustala, że wszystkie Walne Zebrania Sprawozdawcze w kołach muszą się odbyć w okresie od 1 grudnia  2019 r. do 31 marca 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wiceprezesowi ds. Organizacyjnych.

 

 

Uchwała nr 298/ZO/2019

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 24 października 2019r.

 

w sprawie: zatwierdzenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską

 

Na podstawie § 47 pkt. 30 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie zatwierdza skład osobowy komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską przy BZO w składzie:

Robert Suwada

Adam Suchorab

Mariusz Mazur

Kazimierz Woźnica

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wiceprezesowi ds. Organizacyjnych.