Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

2017

UCHWAŁA NR 1/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

z dnia 09 marca 2017r.

w sprawie: zatwierdzenie składu osobowego Prezydium ZO PZW we Wrocławiu.

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zgodnie z § 44 punkt 3 Statutu PZW, przy 5 głosach wstrzymujących się, powołuje skład osobowy Prezydium ZO:

Wiceprezes ds. Sportu i młodzieży – Bogusław Krawczyk

Wiceprezes ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód – Janusz Terlecki

Wiceprezes ds. Organizacyjnych – Leszek Markiewicz

Sekretarz – Dawid Radziemski

Skarbnik – Karol Napora

Przewodniczący Komisji Odznaki - Wiesław Kamiński

Przewodniczący Komisji Ochrony Wód – powołany zostanie na następnym posiedzeniu ZO.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

     

UCHWAŁA NR 2/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

z dnia 09 marca 2017r.

w sprawie: zatwierdzenie komisji problemowych +ekspert + pracownik.

§ 1

Komisja ma prawo powołać do swego składu eksperta w odpowiedniej dziedzinie oraz pracownika etatowego.

§ 2

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu na podstawie Statutu PZW § 46 p.12 jednogłośnie powołuje Komisje Problemowe: Finansową, Inwestycyjną, Młodzieży, Morską, Ochrony Wód, Odznaki, Organizacyjną, Sportu, Pozyskiwania Środków Unijnych i Samorządowych, Zagospodarowania Wód.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

z dnia 09 marca 2017r.

w sprawie: powołania Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Okręgu.

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu w oparciu o Statut PZW § 46 p. 30 powołuje, przy 2 głosach wstrzymujących się, Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Okręgu Kol. Tomasza Jerzyka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA  NR 4/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

z dnia 09 marca 2017 r.

w sprawie: ustalenia częstotliwości posiedzeń Zarządu i Prezydium ZO.

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zgodnie ze Statutem par 45 pkt. 1 oraz par. 47 pkt. 2,

uchwala jednomyślnie, że posiedzenia ZO będą się odbywały nie rzadziej niż raz na kwartał, natomiast posiedzenia Prezydium ZO raz w miesiącu. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/ZO/2017

ZO PZW we Wrocławiu

z dnia 09 marca 2017r.

w sprawie: podjęcia rozmów dotyczących porozumień międzyokręgowych.

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu, zgodnie ze Statutem PZW § 46 pkt.27 upoważnia, przy 3 głosach wstrzymujących się, Prezesa ZO, Skarbnika ZO oraz Dyrektora BZO do podjęcia stosownych kroków zmierzających do zawarcia porozumień międzyokręgowych.

UCHWAŁA NR 6/ZO/2017

ZO PZW we Wrocławiu

Z dnia 09 marca 2017r.

w sprawie: organizacji Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Spławikowym w 2017r. i Mistrzostw  Świata Kobiet w 2018r.

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu, zgodnie ze Statutem PZW § 46 pkt. 16, jednomyślnie podejmuje decyzję o podtrzymaniu organizacji Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Spławikowym w 2017 r. oraz Mistrzostw Świata Kobiet w 2018r.

 

UCHWAŁA Nr 7/ZO/2017

ZO PZW we Wrocławiu

z dnia 09 marca 2017 r.

w sprawie: powołania składów komisji egzaminacyjnych kół.


§ 1


Na podstawie § 46 pkt. 29 Statutu PZW, Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu jednomyślnie

powołuje składy osobowe komisji egzaminacyjnych, do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską zgodnie ze złożonymi wnioskami zarządów Kół PZW: nr 23 Trzebnica, 54 Piechur, nr 85 Smolec, nr 29 Kolejarz, nr 13 Oborniki Śląskie, nr 22 Sobótka, nr 40 Bersz, nr 49 MPK,  

nr 8 Kobierzyce, nr 39 Okoń Strzelin, nr 28 Lotnik, nr 16 Oława, nr 65 Hutmen, stanowiącym

załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

Członkowie komisji egzaminacyjnej złożyli oświadczenia, że:

̵            posiadają niezbędną wiedzę w zakresie ochrony i połowu ryb,

̵            nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne wykroczenie lub przestępstwo przeciwko przepisom o rybactwie śródlądowym, przepisom o rybołówstwie, przepisom o łowiectwie, przepisom o ochronie przyrody lub przepisom o ochronie zwierząt.

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się zarządom kół PZW: nr 23 Trzebnica, 54 Piechur, nr 85 Smolec, nr 29 Kolejarz, nr 13 Oborniki Śląskie, nr 22 Sobótka, nr 40 Bersz, nr 49 MPK, nr 8 Kobierzyce, nr 39 Okoń Strzelin, nr 40 Bersz, nr 28 Lotnik, nr 16 Oława, nr 65 Hutmen.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

Uchwała nr 8/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 03 kwietnia 2017r.

w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu.

§ 1

Zarząd Okręgu, przy jednym głosie wstrzymującym się, przyjmuje protokół nr 1 z dnia 9 marca 2017r.

 

Uchwała nr 9/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 03 kwietnia 2017r.

 § 1

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu jednomyślnie zatwierdza uchwałę Prezydium nr 1 z dnia 3 kwietnia 2017r. w sprawie powołania rzecznika prasowego Okręgu.

 

            Uchwała nr 10/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 03 kwietnia 2017r.

§ 1

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu, przy 2 głosach wstrzymujących się, zatwierdza uchwałę Prezydium nr 2 z dnia 3 kwietnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu ZO PZW we Wrocławiu.

 

Uchwała nr 11/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu w dniu 03 kwietnia 2017r. zatwierdza jednomyślnie uchwałę nr 3 Prezydium z dnia 03 kwietnia 2017r. w sprawie uchylenia części uchwały dotyczącej powołania Kol. Bogusława Krawczyka na funkcję Wiceprezesa ds. Sportu i Młodzieży.

Uchwała nr 12/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu w dniu 03 kwietnia 2017r.  zatwierdza jednomyślnie uchwałę Prezydium nr 4 z dnia 03 kwietnia 2017r. dotyczącą powołania na  funkcję Wiceprezesa ds. Sportu Kol. Bogusława Krawczyka.

 

Uchwała nr 13/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu w dniu 03 kwietnia 2017r. zatwierdza jednomyślnie uchwałę Prezydium nr 5 z dnia 03 kwietnia 2017r. dotyczącą powołania na funkcję Wiceprezesa ds. Młodzieży Kol. Bernarda Ożgę.

 

Uchwała nr 14/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu w dniu 03 kwietnia 2017r. zatwierdza, przy jednym głosie wstrzymującym się, uchwałę Prezydium nr 6 z dnia 03 kwietnia 2017r., dotyczącą zawieszenia zarządzenia Pełnomocnika ZG PZW nr 16/P/2016 z dnia 28.10.2016r. w sprawie podziału składki członkowskiej na 2017r., do czasu uregulowania tej kwestii przez Zarząd Główny PZW.

Uchwała nr 15/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu w dniu 03 kwietnia 2017r. zatwierdza uchwałę Prezydium nr 7 z dnia 03 kwietnia 2017r., dotyczącą zatwierdzenia składów osobowych komisji problemowych.

Składy Komisji stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

Uchwała nr 16/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu w dniu 03 kwietnia 2017r. zatwierdza jednomyślnie uchwałę Prezydium nr 8 z dnia 03 kwietnia 2017 r., dotyczącą powołania na I Wiceprezesa ZO Kol. Leszka Markiewicza.

Uchwała nr 17/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu w dniu 03 kwietnia 2017r. zatwierdza jednomyślnie uchwałę Prezydium ZO nr 9 z dnia 03 kwietnia 2017r. dotyczącą zatwierdzenia planu pracy Prezydium i Zarządu Okręgu na 2017r.

Uchwała nr 18/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu w dniu 03 kwietnia 2017r. zatwierdza, przy 2 głosach wstrzymujących się, uchwałę Prezydium ZO nr 10 z dnia 03 kwietnia 2017r. dotyczącą wypłacenia pracownikom zaległej premii produkcyjnej z 2016 roku

Uchwała nr 19/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu w dniu 03 kwietnia 2017r. zatwierdza, przy 1 głosie wstrzymującym się, uchwałę Prezydium ZO nr 11 z dnia 03 kwietnia 2017r., dotyczącą nadania tytułu Honorowego Przewodniczącego Okręgowego Sądu Koleżeńskiego PZW we Wrocławiu - Kol. Józefowi Jagodzińskiemu.

Uchwała nr 20/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu w dniu 03 kwietnia 2017r. zatwierdza jednomyślnie uchwałę Prezydium nr 12 z dnia 03 kwietnia 2017r., dotyczącą uchylenia Zarządzenia Nr 24/P/2017 Pełnomocnika ZG w sprawie zawieszenia działalności Koła Perkoz Borowa.

Uchwała nr 21/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu w dniu 03 kwietnia 2017r. zatwierdza jednomyślnie uchwałę nr 13 Prezydium z dnia 03 kwietnia 2017r., dotyczącą wyrażenia zgody na organizację zawodów przez Okręg PZW w Jeleniej Górze na rz. Odra nr 4 w dniach 20-21 maja 2017r.

Uchwała nr 22/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu w dniu 03 kwietnia 2017r. zatwierdza jednomyślnie uchwałę nr 14 Prezydium z dnia 03 kwietnia 2017r., dotyczącą wyrażenia zgody na organizację zawodów przez Okręg PZW w Legnicy w dniach 09.04, 14.05, 11.06, 26-27.06, 10.09 i 01.10.2017r. rzece Odra nr 6 (Koło Ścinawa).

Uchwała nr 23/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 03 kwietnia 2017r. w sprawie zaległości finansowych Kol. Drelichowskiego wobec Koła Astra.

§ 1

Zarząd Okręgu jednomyślnie postanawia przekazać należne Kołu Astra składki członkowskie wynikające z dotychczasowej spłaty zadłużenia przez Kol. Waldemara Drelichowskiego, natomiast kolejne na koniec każdego roku – do całkowitej spłaty zadłużenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi biura ZO.

 Uchwała nr 24/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 03 kwietnia 2017r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską Kół.

Na podstawie § 46 pkt 29 Statutu PZW z  dnia 19.10.2007 r.

uchwalamy, co następuje:

§ 1

Powołujemy składy komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską zgodnie ze złożonymi wnioskami zarządów Kół PZW: nr 36, Harpun Święta Katarzyna.

§ 2

Członkowie komisji egzaminacyjnej złożyli oświadczenia, że:

̵            posiadają niezbędną wiedzę w zakresie ochrony i połowu ryb,

̵            nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne wykroczenie lub przestępstwo przeciwko przepisom o rybactwie śródlądowym, przepisom o rybołówstwie, przepisom o łowiectwie, przepisom o ochronie przyrody lub przepisom o ochronie zwierząt.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się zarządom kół PZW: 36 , Harpun Święta Katarzyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Wykonanie uchwały zleca się dyrektorowi biura ZO, oraz zarządom Kół nr 36 i Harpun Święta Katarzyna.

Uchwała nr 25/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 03 kwietnia 2017r. w sprawie pomocy w organizacji sprzątania rz. Odra i Oława we Wrocławiu.

§ 1

 Na podstawie § 7 punkt 4, 14 Statutu PZW z  dnia 19.10.2007 r., Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu postanawia udzielić pomocy finansowej w kwocie 2000zł, oraz sprzętowej i osobowej w akcji sprzątania rz. Odra i Oława we Wrocławiu 12 maja 2017r., przy 2 głosach wstrzymujących się.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się dyrektorowi biura ZO.

 

UCHWAŁY Z PROTOKOŁU NR 3

z posiedzenia ZO PZW we Wrocławiu w dniu  19 czerwca 2017r.

 

Uchwała nr 26/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2017r.

W sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu.

§ 1

Zarząd Okręgu przy jednym głosie wstrzymującym się, zatwierdza protokół nr 2 z dnia 3 kwietnia 2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 27/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2017r.

W sprawie: zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO z dnia 15.05.2017r.

§ 1

ZO PZW we Wrocławiu większością głosów, przy 3 głosach wstrzymujących się,  zatwierdza uchwały Prezydium ZO:

nr 15 dotyczącą przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium,

nr 16 dotyczącą powołania Koła nr 45 Zieloni,

nr 17 dotyczącą dofinansowania remontu lokalu w Obornikach Śląskich,

nr 18 dotyczącą powołania Komendanta SSR w Miliczu,

nr 19 dotyczącą obciążenia Koła Milicz podatkiem od nieruchomości za Stanicę w Sławoszowicach,

nr 20 dotyczącą uchylenia uchwały ZO nr 185 z dnia 21.04.2016r. dotyczącej bezosobowego funduszu płac,

nr 21 dotyczącą uchylenia uchwały ZO nr 167 a dnia 14.01.2016r. dotyczącej likwidacji stanowiska wicedyrektora BZO,

nr 22 dotyczącą podwyższenia wynagrodzenia Dyrektorowi BZO,

nr 23 dotyczącą zmiany terminu wypłat wynagrodzeń pracownikom BZO,

nr 24 dotyczącą przyznaniu Kołu Góra środków finansowych na zakup narody honorowej,

nr 25 dotyczącą przyznania dofinansowania Komisji ds. Młodzieży kwoty 1500 zł na organizację Dnia Dziecka,

nr 26 dotyczącą zwiększenia limitu odznaczeń dla SSR,

nr 27 dotyczącą dokooptowania Kol. Adama Suchoraba do składu Komisji Ochrony Wód,

nr 28 dotyczącą wyrażenia zgody na przebywanie pracowników i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego na terenie stawów w Domaszczynie i Pruszowicach.

Nr 29 dotyczącą wydzierżawienia akwenu w okolicy Malczyc

Nr 30 dotyczącą wydzierżawienia 5 łodzi wraz z silnikami Kołu PZW Astra w dniu 22.10.2017r.

Nr 31 dotyczącą dzierżawy terenu i  odmową dofinansowania kwotą 3000 zł zawodów muchowych

Nr 32 dotyczącą zmniejszenia wymiaru ochronnego okonia do 15 cm podczas Spławikowych Mistrzostwa Polski Seniorów. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2017r.

W sprawie: zatrudnienia Kol. Doroty Gadomskiej.

§ 1

ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza, przy 2 głosach wstrzymujących się, kandydaturę Kol. Doroty Gadomskiej na stanowisko Głównej Księgowej BZO.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 30/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2017r.

W sprawie przyznania dofinansowania Kołu Środa Śląska.

§ 1

ZO PZW we Wrocławiu jednogłośnie postanawia przyznać dofinansowanie w kwocie 3 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego Kołu w Środzie Śląskiej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 31/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2017r.

W sprawie: uchylenia zarządzenia Pełnomocnika ZG PZW

§ 1

ZO PZW we Wrocławiu większością głosów, przy 2 głosach wstrzymujących się uchyla zarządzenie Pełnomocnika nr 130 z 08.11.2016r. dotyczące wysokości funduszu nagród.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 32/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2017r.

W sprawie: powołania wicedyrektora BZO.

§ 1

ZO PZW we Wrocławiu, przy jednym głosie przeciwnym i 4 głosach wstrzymujących się zatwierdza kandydaturę Kol. Mariusza Kleszcza na funkcję Wicedyrektora BZO, głównego ichtiologa Okręgu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 33/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2017r.

Odnośnie powołania sekretarza Komisji Ochrony Wód.

§ 1

ZO PZW we Wrocławiu, przy jednym głosie wstrzymującym się zatwierdza kandydaturę Kol. Adama Suchoraba na funkcję sekretarza Komisji Ochrony Wód.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 34/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2017r.

§ 1

ZO PZW we Wrocławiu, przy jednym głosie wstrzymującym się przyznaje kwotę 4 tys. zł Kol. Bartoszowi Korbanowi na start w Mistrzostwach Świata w kategorii U15.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 35/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2017r.

Dotyczącej przyznania nagród dla organizatorów Spławikowych Mistrzostw Polski.

§ 1

ZO PZW we Wrocławiu jednogłośnie postanawia przyznać kwotę 3500zł brutto dla osób, które zorganizowały Spławikowe Mistrzostwa Polski tj. Jacek Tul, Edward Pietkiewicz, Leszek Wawerczyk, Adam Suchorab, Piotr Cieślak, Magdalena Czok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 36/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2017r.

§ 1

ZO PZW we Wrocławiu, przy jednym głosie przeciwnym i 3 głosach wstrzymujących się, rozwiązuje Grupę Realizacyjną SSR.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 37/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską Kół: Bersz, Sobótka, Oborniki Śląskie, Kolejarz, Smolec, Piechur, Trzebnica, MPK, Kobierzyce, Okoń Strzelin, Lotnik, Oława, RZGW, Sum, Wiarus, Hutmen, Środa Śląska, Jelcz-Laskowice, Burza, Chemik, Bierutów, Czernica, Gromnik Przeworno , Energomontaż Żmigród, Pafawag, Fabryczna, Góra Strumyk, Poligraf, Oława 16, Czarna Łacha, Lin Stary Śleszów, Łagiewniki, Szafran, Polifarb, Oława 90.


Na podstawie § 46 pkt 29 Statutu PZW z  dnia 19.10.2007 r. uchwalamy, co następuje:


§ 1

Powołujemy składy komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską zgodnie ze złożonymi wnioskami zarządów Kół PZW: Bersz, Sobótka, Oborniki Śląskie, Kolejarz, Smolec, Piechur, Trzebnica, MPK, Kobierzyce, Okoń Strzelin, Lotnik, Oława, RZGW, Sum, Wiarus, Hutmen, Środa Śląska, Jelcz-Laskowice, Burza, Chemik, Bierutów, Czernica, Gromnik Przeworno , Energomontaż Żmigród, Pafawag, Fabryczna, Góra Strumyk, Poligraf, Oława 16, Czarna Łacha, Lin Stary Śleszów, Łagiewniki, Szafran, Polifarb, Oława 90.

§ 2

Członkowie komisji egzaminacyjnej złożyli oświadczenia, że:

        posiadają niezbędną wiedzę w zakresie ochrony i połowu ryb,

        nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne wykroczenie lub przestępstwo przeciwko przepisom o rybactwie śródlądowym, przepisom o rybołówstwie, przepisom o łowiectwie, przepisom o ochronie przyrody lub przepisom o ochronie zwierząt.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się zarządom kół PZW: Bersz, Sobótka, Oborniki Śląskie, Kolejarz, Smolec, Piechur, Trzebnica, MPK, Kobierzyce, Okoń Strzelin, Lotnik, Oława, RZGW, Sum, Wiarus, Hutmen, Środa Śląska, Jelcz-Laskowice, Burza, Chemik, Bierutów, Czernica, Gromnik Przeworno , Energomontaż Żmigród, Pafawag, Fabryczna, Góra Strumyk, Poligraf, Oława 16, Czarna Łacha, Lin Stary Śleszów, Łagiewniki, Szafran, Polifarb, Oława 90.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5


Wykonanie uchwały zleca się dyrektorowi biura ZO oraz zarządom Kół 

 

 

Uchwała nr 38/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 września 2017r.


§ 1

ZO PZW we Wrocławiu jednogłośnie zatwierdza uchwały Prezydium:

·         UCHWAŁĘ NR 34/Prez./2017 w sprawie: zmiany zasad w klasyfikacji sekcji feederowej

·         UCHWAŁĘ NR 35/Prez./2017 w sprawie: podniesienia opłaty startowej zawodników w zawodach feederowych GPO

·         UCHWAŁĘ NR 38 w sprawie: powołania na funkcję Sekretarza Komisji Ochrony Wód

·          UCHWAŁĘ NR 39 w sprawie: dofinansowania startu zawodnika w Spławikowych Mistrzostwach Świata U – 15

·         UCHWAŁĘ NR 40 w sprawie: dotacji dla Koła PZW Środa Śl.

·          UCHWAŁĘ NR 41 w sprawie: podwyższenia regulaminowych nagród finansowych dla pracowników

·          UCHWAŁĘ NR 42 w sprawie: utworzenia 1% Funduszu Pomocy Kołom

·         UCHWAŁĘ NR 44 w sprawie przyznania Kołu PZW Malczyce kwoty 6 tys. zł na remont drogi,

·         UCHWAŁĘ NR 45 w sprawie wprowadzenia zakazu wędkowania po zarybieniu wód,

·         UCHWAŁĘ NR 46 dotyczącą publikacji uchwał na stronie internetowej Okręgu,

·         UCHWAŁĘ NR 47 w sprawie przyznania Kołu Oborniki Śl. dodatkowej kwoty 1 tys. zł. na remont siedziby koła,

·         UCHWAŁĘ NR 48 w sprawie wydania zezwolenia na udział w zawodach zawodnikom nie posiadających opłat na wędkowanie w Okręgu Wrocławskim,

·         UCHWAŁĘ NR 49 w sprawie plenerowej imprezy „Dzień Sandacza” w dniu 29.07.2017r.,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała nr 39/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 września 2017r.


W sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie zatwierdza protokół nr 3 z dnia 19 czerwca 2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała nr 40/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 września 2017r.


w sprawie: korekty Preliminarza Budżetowego.

§ 1

Zgodnie z § 47 pkt 7, ZO PZW we Wrocławiu większością głosów, przy jednym wstrzymującym się, wprowadza korektę preliminarza budżetowego Okręgu na rok 2017, polegającą na zwiększeniu funduszu płac na rok bieżący o 120 tys. zł. Środki na tę korektę pochodzą z planowanego na bieżący rok dodatniego wyniku finansowego Okręgu, który po zmniejszeniu o tę kwotę wynosić ma 150 tys. zł.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

§ 3

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.


Uchwała nr 41/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 września 2017r.


w sprawie: pełnomocnictwa do podpisania Porozumienia Dolnośląskiego.

 

§ 1

ZO PZW we Wrocławiu na podstawie Statutu PZW § 47 pkt 28, jednomyślnie udziela pełnomocnictwa n/w Kolegom do podpisania Porozumienia Dolnośląskiego: Prezesowi ZO Kol. Bogusławowi Kisielowi, Skarbnikowi ZO Kol. Karolowi Naporze i Dyr. BZO Kol. Waldemarowi Szmajdzie.


§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.


Uchwała nr 42/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 września 2017r.


ZO PZW we Wrocławiu jednogłośnie zatwierdza uchwały Prezydium:

-        UCHWAŁĘ NR 51 w sprawie: udzielenia dofinansowania Kołu Oborniki Śl.,

-        UCHWAŁĘ NR 55 w sprawie: przyznania odznaczeń SSR,

-        UCHWAŁĘ NR 57 w sprawie: przyznania dofinansowania Kołu PZW „Sygnał”,

-        UCHWAŁĘ NR 58 w sprawie: zatrudnienia na czas nieokreślony Gł. Księgowej,

-        UCHWAŁĘ NR 59 w sprawie: zatrudnienia na czas nieokreślony Z-cy Dyr. BZO,

-        UCHWAŁĘ NR 60 w sprawie: remontu parteru w Domu Wędkarza.


§ 2

Wykonanie uchwał powierza się Dyrektorowi BZO.

§ 3

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.


 

Uchwała nr 43/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 września 2017r.


w sprawie: zezwolenia na udział w zawodach wędkarzom z Okręgu Kaliskiego.


§ 1

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu jednogłośnie zwalnia wędkarzy z Okręgu Kaliskiego z opłat za wędkowanie w trakcie zawodów feederowych. 

§ 2

Wykonanie uchwał powierza się Dyrektorowi BZO.

§ 3


Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.


Uchwała nr 44/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2017r.

w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie zatwierdza protokół nr 4 z dnia 18 września 2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 45/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2017r.

§ 1

ZO PZW we Wrocławiu jednogłośnie zatwierdza następujące uchwały Prezydium z dnia 18 września:

- NR 51 Prezydium ZO PZW we Wrocławiu w sprawie: udzielenia dofinansowania dla Koła Oborniki Śl.

- NR 52 Prezydium ZO PZW we Wrocławiu w sprawie: zmiany składu Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

- NR 53 Prezydium ZO PZW we Wrocławiu w sprawie: zatwierdzenia uchwał nr 6 i 7 Zarządu Koła Środa Śl.

- NR 54 Prezydium ZO PZW we Wrocławiu w sprawie: korekty preliminarza budżetowego Okręgu.

- NR 55 Prezydium ZO PZW we Wrocławiu w sprawie: przyznania odznaczeń SSR.

- NR 56 Prezydium ZO PZW we Wrocławiu w sprawie: pełnomocnictwa do podpisania Porozumienia Dolnośląskiego.

- NR 57 Prezydium ZO PZW we Wrocławiu w sprawie: przyznania dofinansowania Kołu PZW „Sygnał”.

- NR 58 Prezydium ZO PZW we Wrocławiu w sprawie: zatrudnienia na czas nieokreślony Gł. Księgowej.

- NR 59 Prezydium ZO PZW we Wrocławiu w sprawie: zatrudnienia na czas nieokreślony Z-cy Dyr. BZO.

- NR 60 Prezydium Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu w sprawie: remontu parteru w Domu Wędkarza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 46/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2017r.

§ 1

ZO PZW we Wrocławiu jednogłośnie zatwierdza uchwały Prezydium z dnia 9 października:

- NR 61 Prezydium ZO PZW we Wrocławiu w sprawie: Porozumienia Północno-Zachodniego (Strefa I).

- NR 62 Prezydium ZO PZW we Wrocławiu w sprawie: zawarcia trójstronnego Porozumienia Dolnośląskiego.

- NR 63 Prezydium ZO PZW we Wrocławiu w sprawie: zawarcia porozumień przygranicznych.

- NR 64 Prezydium ZO PZW we Wrocławiu w sprawie: zawarcia porozumień w tzw. „opcji zerowej”.

- NR 65 Prezydium ZO PZW we Wrocławiu w sprawie: dofinansowania I Karpiowych Mistrzostw Okręgu.

- NR 66 Prezydium ZO PZW we Wrocławiu w sprawie: dofinansowania zawodów wędkarskich organizowanych przez Koło Góra Miasto.

- NR 67 Prezydium ZO PZW we Wrocławiu w sprawie: likwidacji Koła PZW „Cussons”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.


 

Uchwała nr 47/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2017r.

w sprawie: uchwalenia okręgowych składek na ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2018.

§ 1

Na podstawie § 47 pkt 8 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu jednogłośnie uchwala: wysokość obowiązującej w 2018 roku składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód, zakres i zasady stosowania ulg oraz zwolnień oraz opłat dla niezrzeszonych określa tabela, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Zakres i zasady stosowania ulg oraz zwolnień w składkach zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

 Uchwała nr 48/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2017r.

w sprawie: porozumienia dolnośląskiego.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia zawrzeć tzw. porozumienie dolnośląskie z Okręgami: Wałbrzych i Legnica. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi ZO i Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 49/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2017r.

w sprawie: porozumień z Okręgami poza porozumieniem dolnośląskim.


§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia zawierać wyłącznie porozumienia 50% z Okręgami spoza porozumienia dolnośląskiego. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi ZO i Dyrektorowi BZO.


 

Uchwała nr 50/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2017r.

w sprawie: liczebności członków w 2018 roku.


§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia założyć, że liczebność członków w 2018 roku liczyć będzie 23 500.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała nr 51/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2017r.

w sprawie: podziału składki członkowskiej.


§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia ustalić podział składki członkowskiej na poziomie: 39% Koła,

50% Okręg, 1% FPK.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi ZO i Dyrektorowi BZO.


 

Uchwała nr 52/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2017r.

w sprawie: Koła Zieloni.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia nie powołać Koła Zieloni w związku z uchybieniami formalnymi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.


Uchwała nr 53/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2017r.

w sprawie: refundacji środków na zakup przyczepy Kołu Oborniki Śląskie.


§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia zrefundować  w całości zakup przyczepy dla Koła Oborniki Śląskie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

 


Uchwała nr 54/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2017r.

W sprawie: zakazu zabierania amura z glinianki nr 2.


§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia wprowadzić zakaz zabierania amura z glinianki nr 2 przy ul. Wiśniowej w Wołowie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.


Uchwała nr 55/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2017r.

w sprawie: zezwolenia na 2018 rok.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie zatwierdza wzór zezwolenia na 2018 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.


Uchwała nr 56/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2017r.

w sprawie: Koła PZW Kleń Brzezina.


§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie przedłuża do 31 października 2018r. okres w jakim Koło Kleń Brzezina musi osiągnąć liczebność na minimalnym poziomie 100 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.


Uchwała nr 57/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2017r.

w sprawie: rozwiązania Koła Lin Stary Śleszów.


§ 1

Zarząd Okręgu, w związku z rażącymi uchybieniami postanowieniom Statutu PZW,  jednogłośnie rozwiązuje Koło PZW nr 66 Lin Stary Śleszów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.
Uchwała nr 58/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2017r.

w sprawie: przyjęcia protokołu nr 5 z posiedzenia Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie zatwierdza protokół nr 5 z dnia 13 listopada 2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


Uchwała nr 59/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2017r.

w sprawie: planu pracy na pierwszy kwartał 2018 roku.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie zatwierdza plan pracy ZO oraz Prezydium ZO na pierwszy

 kwartał 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 60/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2017r.

w sprawie: nadania odznaczenia dla strażnika SSR.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie przyznaje złotą odznakę zasłużonego strażnika SSR dla Kol. Kamila Mrówczyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podjęto uchwałę:

 Uchwała nr 61/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2017r.

w sprawie: uchylenia zarządzenia Pełnomocnika ZG PZW

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie uchyla zarządzenia Pełnomocnika: nr  23/P/2016 z dnia 16 listopada 2016r. oraz 16/P/2016 z dnia 26 października 2016r. dotyczące rejonów oraz punktacji Kół, zobowiązując jednocześnie Komisję Organizacyjną do opracowania nowego podziału i punktacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała nr 62/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2017r.

w sprawie: anulowania zarządzenia Pełnomocnika.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie anuluje zarządzenie Pełnomocnika nr 36 z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczące druku ewidencji opłat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 63/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2017r.

w sprawie: unieważnienia uchwały ZO

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie unieważnia uchwałę nr 19 ZO z dnia 19 czerwca 2017r dotyczącą ponoszenia kosztu podatku za Stanicę i teren przyległy w Sławoszowicach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała nr 64/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2017r.

w sprawie: wydłużenia czasu wędkowania w trakcie zawodów GPO w spławiku 

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie wydłuża czas wędkowania młodzieży i kobiet w trakcie zawodów okręgowych z cyklu GPX w spławiku.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.