Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

2016

Uchwały Prez. ZO z protokołu nr 34 z 19.05.2016r.

 

UCHWAŁA nr 95

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu na podstawie § 47 pkt. 1, § 46 ust. 10 wyraża zgodę na udział w zawodach organizowanych przez Klub River Wołów w dniu 21.08.2016 roku na rzece Odra w miejscowości Ścinawa zawodników, którzy nie mają opłaconej składki na Okręg Wrocław. Zawodnicy ci muszą mieć opłacone składki w swoich macierzystych Okręgach.

 

UCHWAŁA nr 96

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu na podstawie § 47 pkt. 1, § 46 ust. 15 uchwala następujące zmiany w zasadach połowu ryb na zbiorniku Tama w Łagiewnikach:

1. Zakaz wędkowania do dnia 31.06.2016 r.

2. Wymiar ochronny karpia 40 cm, limit 1 szt./dobę.

3. Wymiar ochronny lina 30 cm.

 

UCHWAŁA nr 97

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu na podstawie § 47 pkt. 1, § 46 ust. 15 postanawia, iż opiekunem stawu tzw. Polarowskiego od dnia 01.01.2017 r. będzie Koło Fishing 24.

 

UCHWAŁA nr 98

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu na podstawie § 47 pkt. 1, § 46 ust. 15 uchwala następujące zmiany w zasadach połowu ryb na zbiorniku w Boguszycach od dnia 01.01.2017 r.:

1. Zakaz wędkowania ze środków pływających.

2. Dolny wymiar ochronny karpia 35 cm, górny wymiar ochronny karpia 70 cm.

 

UCHWAŁA nr 99

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu na podstawie § 47 pkt. 1, § 46 ust. 15 uchwala następujące zmiany w zasadach połowu ryb na zbiorniku w Kobierzycach od dnia 01.01.2017 r.:

1. Wymiar ochronny karpia 35 cm, limit 2 szt./dobę.

2. Wymiar ochronny szczupaka 55 cm, limit 1 szt./dobę.

3. Żywiec o długości minimum 15 cm. może być uzbrojony w hak o pojedynczym ostrzu.

 

UCHWAŁA nr 100

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu na podstawie § 47 pkt. 1, § 46 ust. 17 nadaje stopnień Instruktora Młodzieży Wędkarskiej Kol. Klaudii Ewie Miozga.            

 

UCHWAŁA nr 101

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu na podstawie § 47 pkt. 1, § 46 ust. 19 wycofuje wypowiedzenia zmieniające umowy o pracę wszystkim pracownikom Okręgu PZW we Wrocławiu.

 

Uchwały Prez. ZO z protokołu nr 35 z 23.06.2016r.

 

 

UCHWAŁA NR 105

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu na podstawie § 47 ust. 1 powołuje komisję w składzie: Przewodniczący, sekretarz oraz członek komisji (skład osobowy ustalony przez ZO) celem niezwłocznego przeprowadzenia konkursu na wykonawcę audytu, zatwierdzonego uchwałą nr 183 ZO PZW we Wrocławiu z dnia 21.04.2016 roku, oraz zobowiązuje przewodniczącego do rozstrzygnięcia konkursu w terminie do 31 sierpnia 2016 r. Audyt należy zrealizować niezwłocznie, jednak w terminie nie późniejszym niż do dnia 15 października 2016 roku.

 

UCHWAŁA NR 106

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu na podstawie § 47 ust. 1 zwraca się do Okręgowej Komisji Rewizyjnej aby:

1. Dokonała niezwłocznej i pełnej kontroli działalności wszystkich kół Okręgu w tym: finansowej, prawidłowości podejmowanych uchwał, realizacji zadań statutowych, oraz wyjaśnienia przyczyn braku realizacji sprawozdawczości, w terminie do 15 października 2016 roku.

2. W wypadku, gdy z uwagi na okoliczności obiektywne (ilość kół, nieliczny skład osobowy komisji, spiętrzenie zadań w krótkim czasie) w ocenie przewodniczącego OKR niezbędna okaże się pomoc organizacyjna do wykonania zadań określonych w ust. 1. niniejszej uchwały, Prezydium ZO PZW upoważnia przewodniczącego OKR do wystąpienia do ZO PZW z umotywowanym wnioskiem o wsparcie organizacyjne, kadrowe i merytoryczne , niezbędne dla wykonania ww. zadań.

3. Wyjaśniła przyczyny braku uprzedniej informacji ze strony OKR o stwierdzonych przez Główną Komisję Rewizyjną oczywistych zaniedbaniach i przypadkach łamania prawa w zakresie prowadzonej gospodarki majątkiem Okręgu.

4. Wskazania członków OKR odpowiedzialnych za w/w zaniedbania lub zaniechania w zakresie realizacji celów, do których OKR została powołana w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej uchwały.

5. Wyjaśniła powody, dla których członkowie OKR zaaprobowali oczywiście nierzetelny bilans za rok 2015 rekomendując go Zarządowi Okręgu do zatwierdzenia w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej uchwały.

 

UCHWAŁA NR 107

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu na podstawie par. 47 ust 1. zobowiązuje Sekretarza ZO PZW we Wrocławiu kol. Romana Olmę do:

a) niezwłocznego przekazania  Prezesowi ZG oraz do wiadomości Prezydium ZG i ZG treści podjętych na bieżącym posiedzeniu uchwał zapoczątkowujących proces naprawczy ze stosownym wyjaśnieniem w dniu następnym, tj. 24.06.2016 do godz. 12:00 oraz dodatkowego poinformowania Prezesa ZG o tym fakcie drogą telefoniczną.

b) Zawiadomienia Prezydium ZO PZW we Wrocławiu o sposobie wykonania obowiązków określonych w pkt. a) powyżej.

 

UCHWAŁA NR 108

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu na podstawie § 46 ust. 10 oraz uchwały nr 185 Zarządu Okręgu z dnia 21.04.2016 roku zatwierdza następujące wnioski kierownika OZ Szczodre:

1. Zatrudnienie pracownika do prac związanych z karmieniem ryb od dnia 01.09.2016 r. do dnia 31.10.2016 r. za stawkę 16 PLN/godz.

2. Zatrudnienie dwóch pracowników do całodobowego pilnowania stawów w "Zakrzowie'' za stawkę 12 PLN/godz. od dnia 01.07.2016 r. do dnia 31.10.2016 roku.

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 109

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu na podstawie § 46 ust. 10 oraz uchwały nr 185 Zarządu Okręgu z dnia 21.04.2016 roku zatwierdza następujące stawki za utrzymanie porządków nad zbiornikami:

L.p.

Nazwa zbiornika

Stawka dla

gosp./m-c

M-ce

Koszenie

grobli

Koszenie rowu opaskowego

1.

Kajaki, Brodno, Słup

320 zł.

IV-X

-

-

2.

Biały Kościół

320 zł.

IV-X

2x1200 zł.

1x2400 zł.

3.

Park Miejski Oleśnica

160 zł.

V-IX

-

-

4.

Czarna Łacha

160 zł.

V-IX

-

-

5.

Glinianki Główna

320 zł.

V-XI

-

-

6.

Boguszyce

320 zł.

IV-X

-

-

7.

Ratowice, Czernica

800 zł.

IV-X

-

-

8.

Bajkał

480 zł.

IV-XI

-

-

9.

Stradomia

500 zł.

V-VI

-

-

 

 

Uchwały Prez. ZO z protokołu nr 36 z 14.07.2016r.

 

UCHWAŁA NR 110

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu na podstawie § 47 ust. 1 Statutu PZW poleca Dyrektorowi Biura dostarczenie Komisji Finansowej oraz Skarbnikowi Okręgu niezwłocznie, t. j. do dnia 18 lipca do godz. 12 imiennego zestawienia płac pracowników okręgu, w rozbiciu na poszczególne ich składniki.

 

UCHWAŁA NR 111

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu na podstawie § 47 ust. 1 Statutu PZW przeznacza kwotę 150.000 zł brutto/m-c na podwyżki płac dla pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników o niskich uposażeniach. Przygotowanie projektu rozdziału     w/w środków do dnia 21.07.2016 Prezydium zleca Komisji Finansowej w składzie: kol. Roman Olma i kol. Dariusz Garncarek oraz Skarbnikowi kol. Andrzejowi Lisowskiemu. Prezydium ZO upoważnia w/w członków Komisji Finansowej oraz Skarbnika do podjęcia w tym terminie decyzji o jego wdrożeniu. Odpowiedzialnym za niezwłoczne wdrożenie w/w  podwyżek płac jest Dyrektor Biura ZO, kol. Waldemar Szmajda.

UCHWAŁA NR 112

Na podstawie § 46 pkt 9 oraz § 52 Statutu PZW, Prezydium ZO we Wrocławiu postanawia:

1. Określić minimalną liczbę członków Kół PZW Okręgu we Wrocławiu, która na wynosić 

    przynajmniej 100 członków, z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej.

2. Wyznaczyć termin dostosowania liczebności Kół do wymogów określonych w pkt 1, do dnia

    30 listopada 2016 roku.

3. W przypadku nie dostosowania przez Koła liczebności ich członków do wymagań pkt 1, ZO

    PZW we Wrocławiu uprawniony będzie do podjęcia uchwały o likwidacji Kół, których 

    liczba członków nie przekroczy 100.

4. Dopuścić możliwość połączenia się Kół nie spełniających wymagań pkt 1 lub tworzenia

    przez te Koła Sekcji w celu spełnienia tych wymogów.

5. Dopuścić odstępstwo od wymogów określonych w pkt 1 wyłącznie na uzasadniony wniosek

    Koła w przypadku:

    - Kół zakładowych przy istniejących przedsiębiorstwach współpracujących z Kołem i

      dofinansowujących ich działalność,

    - Kół, których likwidacja ze względu na położenie terytorialne spowodowałaby ograniczenia

      w dostępności dla członków PZW.

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

UCHWAŁA NR 113

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, na podstawie § 47 ust. 1 Statutu PZW postanawia, że decyzje Komisji Zagospodarowania Wód, po podaniu do wiadomości Prezesa ZO, są wiążące dla Dyrektora Biura ZO,  który jest odpowiedzialny za ich wdrażanie.

UCHWAŁA NR 114

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, na podstawie § 47 pkt. 1, § 7 ust. 10, § 46 ust. 16 Statutu PZW, na wniosek Okręgowego Kapitanatu Sportowego zgłasza swoją kandydaturę do organizacji i przeprowadzenia Mistrzostw Świata Kobiet w dyscyplinie spławikowej, w 2017 r. we Wrocławiu.

 

UCHWAŁA NR 115

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, na podstawie § 47 pkt. 1, § 46 ust. 16 i 17 Statutu PZW przeznacza kwotę 400 PLN na dofinansowanie kosztów pomalowania pomieszczeń Koła Milicz w związku z organizacją obozu dla dzieci i młodzieży.

 

UCHWAŁA NR 116

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu na podstawie § 47 pkt. 1, § 46 ust. 15 uchwala następujące zasady połowu ryb na zbiorniku Tama w Łagiewnikach:

1. Zakaz połowu ryb w godz. nocnych tj. od 22ºº do 5ºº.

2. Wymiar ochronny karpia 45 cm, limit 1 szt./dobę.

3. Wymiar ochronny lina 40 cm, limit 1 szt./dobę.

4. Wymiar ochronny karasia złocistego i srebrnego 30 cm, limit 2 szt./dobę.

5. Wymiar ochronny jazia 35 cm, limit 2 szt./dobę.

6. Wymiar ochronny klenia 35 cm, limit 2 szt./dobę.

7. Wymiar ochronny amura 60 cm, limit 1 szt./dobę.

8. Wymiar ochronny szczupaka 60 cm, limit 1 szt./dobę.

9. Wymiar ochronny sandacza 60 cm, limit 1 szt./dobę.

10. Dzienny limit zabranych z łowiska ryb - 5 kg.

oraz

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, na podstawie § 47 pkt. 1, § 46 ust. 16 i 17 Statutu PZW przeznacza kwotę 1000 PLN na dofinansowanie kosztów pomalowania pomieszczeń Koła Nr 68 Łagiewniki.