Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

2015

Uchwały Prez. ZO z protokołu nr 18 z 23.02.2015r.

UCHWAŁA NR 42

Prezydium ZO zatwierdza Protokół nr 17 z posiedzenia Prezydium ZO w dniu 02.02.15r.

 

Uchwały Prez. ZO z protokołu nr 19 z 09.03.2015r.

UCHWAŁA NR 43

Prezydium ZO zatwierdza Protokół nr 18 z posiedzenia Prezydium ZO w dniu 23.02.2015r.

 

UCHWAŁA NR 44

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza, z mocą obowiązywania od dnia 01.04.2015r., zasady wędkowania na rzece Bystrzycy.

 

UCHWAŁA NR 45

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza wykonanie remontu stawów rybnych nr 3 i 5 polegającego na odmuleniu części dna stawów.

 

UCHWAŁA NR 46

Przychylając się do wniosku Komisji Ochrony Wód, Prezydium ZO PZW we Wrocławiu powołuje na stanowisko dowódcy Grupy Realizacyjnej SSR Kol. Grzegorza Szymańskiego.

 

Uchwały Prez. ZO z protokołu nr 20 z 30.03.2015r.

UCHWAŁA NR 47

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza Protokół nr 19 z dnia 09.03.2015r.

 

UCHWAŁA NR 48

Przychylając się do wniosku Kol. Tadeusza Pankiewicza, Prezydium ZO PZW we Wrocławiu przyjmuje jego rezygnację z delegata na OZD oraz wycofuje go ze składu Zarządu Okręgu, jak również z Komisji Zagospodarowania Wód i Komisji Odznaki.

 

UCHWAŁA NR 49

ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza uchwałę Koła PZW Środa Śląska dotyczącą wymiarów ochronnych i limitów połowowych karpia na zbiorniku „Kajaki”.

 

UCHWAŁA NR 50

ZO PZW we Wrocławiu przyznaje Kołu PZW „Czarna Łacha” kwotę 500 zł. na akcję „Sprzątanie Świata”. 

 

UCHWAŁA NR 51

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu uchyla Uchwałę nr 3 Zarządu Koła Wiązów z dn. 29.11.2014r. dotyczącą Regulaminu Połowu Ryb na zb. Kalinowa (tzw. Czeczenia).   

 

UCHWAŁA NR 52

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu przyznaje Kołu Trzebnica kwotę 1 tys. zł. z przeznaczeniem na obchody 60 - lecia powstania Koła i 65-lecia PZW.

 

UCHWAŁA NR 53

Prezydium ZO przychyla się do wniosku stworzenia nowoczesnej strony Okręgu za kwotę 2.400 zł.

 

UCHWAŁA NR 54

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu postanawia zainstalować system telewizji dozorowej w OZ Szczodre za kwotę 11.070,00 zł.

 

Uchwały Prez. ZO z protokołu nr 21 z 25.05.2015r.

UCHWAŁA NR 55

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza Protokół nr 20 z dnia 30.03.2015 r.

 

UCHWAŁA NR 56

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu wyraża zgodę na zawarcie umowy w przedmiocie dzierżawy stawu od Starostwa Powiatowego w Miliczu na rzecz koła MPK, przy czym koszty związane z w/w dzierżawą okręg pokrywać będzie wyłącznie w przypadku nadania wodzie statusu ogólnodostępnej. W przeciwnym wypadku koszty te pokrywać będzie koło MPK.

 

UCHWAŁA NR 57

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu przyjmuje rezygnację kol Marka Niemca z pełnienia funkcji komendanta SSR w Wołowie z dniem 30 kwietnia 2015.

 

UCHWAŁA NR 58

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu wyraża zgodę na zmianę nazwy Miejskiego Koła Wędkarskiego Zacisze nr 42 w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, która przyjmuje brzmienie:

„Gminne Koło Wędkarskie Zacisze nr 42 w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12”

.

 UCHWAŁA NR 59

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu wyraża zgodę na realizację prac określonych we wnioskach nr 4/2015 i 6/2015 kierownika OZ Szczodre kol. Mariusza Kleszcza przy czym:prace objęte wnioskiem 6/2015 należy zrealizować obligatoryjnie, a prace objęte wnioskami 4/2015 i 5/2015 w miarę posiadanych środków, po uprzednim okresleniu całkowitego kosztu ich realizacji. 

 

UCHWAŁA NR 60

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu przychyla się do wniosku kol. Tadeusza Filipiaka, Vice-Prezesa ds. sportu, o odwołanie kol. Romana Gawlasa z funkcji Kapitana sportowego.

 

Uchwały Prez. ZO z protokołu nr 22 z 25.05.2015r.

UCHWAŁA NR 61

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza Protokół nr 21 z dnia 20.04.2015 r.

 

UCHWAŁA NR 62

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu wyznacza datę obchodów 65-lecia PZW w Okręgu we Wrocławiu na dzień  19.07.2015 i powołuje Komitet Organizacyjny Obchodów w/w jubileuszu w składzie: kol. Andrzej Miałkowski – Przewodniczący, kol. Waldemar Szmajda i kol. Jan Dubnicki – członkowie komitetu.

 

UCHWAŁA NR 63

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu  dopuszcza uprawianie amatorskiego połowu ryb ze środków pływających na zbiorniku Mietkowskim w dniu 31.05.2015r

 

Uchwały Prez. ZO z protokołu nr 23 z 29.06.2015r.

 

UCHWAŁA NR 64

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza Protokół nr 22 z dnia 25.05.2015 r.

 

UCHWAŁA NR 65

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza decyzję p.o. Prezesa Grzegorza Szymańskiego podjętą na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego w przedmiocie zawieszenia w pełnieniu funkcji Prezesa koła nr 42 Zacisze kol. Zbigniewa Felsztyńskiego do czasu zakończenia toczącego się w jego sprawie postępowania dyscyplinarnego.

 

UCHWAŁA NR 66

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu na wniosek koła nr 42 w Siechnicach uchyla uchwałę nr 58 o zmianie nazwy w/w koła.

 

UCHWAŁA NR 67

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu na wniosek Dyrektora Waldemara Szmajdy wyraża zgodę na uruchomienie 40-to procentowej transzy z premii produkcyjnej należnej pracownikom BZO.

 

UCHWAŁA NR 68

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu na wniosek Dyrektora wyraża zgodę na przedłużenie umowy o pracę kol. Krzysztofowi Wawerowi, dotychczasowemu Z-cy Dyrektora do dnia 31.12.2015.

 

UCHWAŁA NR 69

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu na wniosek Tadeusza Filipiaka, Vice Prezesa ds. Sportu wyłącza zbiornik Mietkowski z wędkowania na czas zawodów Grand Prix Polski w Spinningu w dniach 8-9.08.2015, w godzinach 7:00 – 16:00.

 

UCHWAŁA NR 70

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu na wniosek Tadeusza Filipiaka, Vice Prezesa ds. Sportu zwalnia uczestników zawodów Grand Prix Polski w Spinningu 8-9.08.2015, z konieczności wniesienia opłat za wędkowanie w trakcie w/w zawodów.

 

Uchwały Prez. ZO z protokołu nr 24 z 10.08.2015r.

 

UCHWAŁA NR 71

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu  zatwierdza Protokół nr 23 z 29.06.2015 r.

 

UCHWAŁA nr 72

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu na podstawie § 47 ust. 3 Statutu PZW postanawia, że do czasu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, tj. do dnia 13.09.2015, pracami Zarządu Okręgu kieruje Prezydium ZO.

 

UCHWAŁA nr 73

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu powierza funkcję pracodawcy w stosunku do Dyrektora oraz Gł. Księgowej w okresie od dnia 10.08.2015 do czasu wyboru nowego Prezesa ZO  kol. Dariuszowi Garncarkowi.

 

UCHWAŁA nr 74

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu na podstawie uchwały 72 Prezydium ZO PZW  z dnia   10.08.2015 powołuje do swego składu kol. Grzegorza Szymańskiego.

 

UCHWAŁA nr 75

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza porządek obrad oraz regulamin porządkowy Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Delegatów zaplanowanego na dzień 13.09.2015 r.

 

UCHWAŁA nr 76

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Wód, kol. Andrzeja Walaszka o nadanie złotej i srebrnej odznaki Zasłużony strażnik Społecznej Straży Rybackiej. Zgodnie z przedstawiona listą odznaczeni zostają Koledzy: Jan Szachnowski, Roman Chęciński, Adam Mielczarek, Jan Sujecki – złotą odznaką, oraz Koledzy: Tadeusz Woźny, Tomasz Wiśniewski, Jerzy Knapczyk – odznaką srebrną.

 

UCHWAŁA nr 77

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza wniosek Kol. Dariusza Garncarka o uzupełnienie systemu monitoringu wizualnego Łowiska Specjalnego w Szczodre o dodatkowe 2 kamery.

 

Uchwały Prez. ZO z protokołu nr 25 z 24.08.2015r.

 

UCHWAŁA NR 78

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu  uchyla Uchwały nr 72 i 73 z dnia 10.08.2015 w związku z ich niezgodnością ze Statutem PZW.

 

UCHWAŁA NR 79

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu  powierza kol. Romanowi Olmie, Sekretarzowi ZO funkcję kierującego pracami ZO do czasu Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Delegatów, tj. do dnia 13.09.2015 r.

 

UCHWAŁA nr 80

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza wniosek Vice-Prezesa ds. Zagospodarowania Wód o zakup dyfuzorów na potrzeby natleniania wód zagrożonych przyduchą.

 

Uchwały Prez. ZO z protokołu nr 26 z 07.09.2015r.

 

UCHWAŁA nr 81

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza uchwały nr 72 - 77 z protokołu nr 24 z dnia 10.07.2015 oraz uchwały nr 78 - 80 z protokołu nr 25 z dnia 24.07.2015.

 

UCHWAŁA nr 82

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza wniosek Przewodniczącego Komisji Ochrony Wód PZW o nadanie odznaczeń „Zasłużony Strażnik Społecznej Straży Rybackiej PZW” kolegom: Pawłowi Nalepie, Wojciechowi Odożyńskiemu i Piotrowi Cieślakowi (odznaka złota) oraz koledze Aleksandrowi Maksymowiczowi (odznaka srebrna).

 

Uchwały Prez. ZO z protokołu nr 27 z 22.10.2015r.

 

UCHWAŁA nr 83

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza protokół nr 26 z dnia 07.09.2015.

 

UCHWAŁA nr 84

Na podstawie § 46 ust. 15 Statutu PZW, prezydium ZO PZW we Wrocławiu wprowadza zakaz wędkowania na zbiornikach ogólno dostępnych, będących pod opieką kół w okresie 14 dni od daty zarybienia zbiornika.

UCHWAŁA nr 85

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu zgodnie z § 46 ust. 15 Statutu PZW zatwierdza zakup: 2 ton karp kroczek, 800 kg szczupak narybek, 800 kg lin kroczek na kwotę 49 tysięcy zł. oraz zatwierdza zakup paszy na potrzeby hodowli ryb prądolubnych.

 

UCHWAŁA nr 86

Zgodnie z § 37 pkt. 10, prezydium ZO wnioski o porozumienia z innymi okręgami będzie rozpatrywało indywidualnie, w miarę ich wpływu do biura ZO.

 

UCHWAŁA nr 87

Na podstawie § 46 ust. 10 prezydium ZO wprowadza funkcję "opiekuna koła" którą będą sprawowali członkowie Zarządu Okręgu w stosunku do ustalonej liczby kół.

 

UCHWAŁA nr 88

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu przyjmuje rozliczenie znaków wartościowych przez koło PZW Krokodyl wraz z wyjaśnieniem skarbnika koła w sprawie omyłki podczas wydawania znaków wartościowych, polegającej na wydaniu jednej szt. znaku opłaty pełnej jako 1 szt. znaku opłaty ulgowej.

 

UCHWAŁA nr 89

Na podstawie § 46 ust. 12 prezydium ZO odwołuje Grzegorza Szymańskiego z funkcji Komendanta Grupy Interwencyjnej SSR.

 

Uchwały Prez. ZO z protokołu nr 28 z 09.11.2015r.

 

UCHWAŁA nr 90

Na podstawie § 37 pkt. 10 Statutu PZW Prezydium ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza wysokość nowo zawieranych porozumień na poziomie 50%.

 

Uchwały Prez. ZO z protokołu nr 29 z 14.12.2015r.

 

UCHWAŁA nr 93

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza protokół nr 28 z posiedzenia w dniu 09.11.2015.

 

UCHWAŁA nr 94

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu wyraża gotowość organizacji Spławikowych Mistrzostw Świata w kategorii Kobiet w 2016 - tym roku.