Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

2016

Uchwały z protokołu nr 29 z 14.01.16 r.

UCHWAŁA NR 164

ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza protokół nr 28 z posiedzenia ZO PZW we Wrocławiu z dnia 14.12.2015 r.

 

UCHWAŁA NR 165

Na podstawie § 46 ust. 27 Statutu PZW, ZO PZW we Wrocławiu upoważnia Prezesa oraz Sekretarza ZO do negocjacji w sprawie podpisania porozumienia przygranicznego z Okręgiem w Legnicy w następującej formie: Okręg PZW we Wrocławiu udostępnia wędkarzom, członkom Okręgu w Legnicy, zamieszkałym na terenie Okręgu Legnickiego lewy brzeg rzeki Odry obwodu rybackiego dzierżawionego przez Okręg Wrocławski a w zamian, Okręg PZW w Legnicy udostępnia wędkarzom, członkom Okręgu we Wrocławiu, zamieszkałym na terenie Okręgu Wrocławskiego, prawy brzeg rzeki Odry obwodu rybackiego dzierżawionego przez Okręg Legnicki.

 

UCHWAŁA NR 166

Na podstawie § 46 ust. 27 Statutu PZW, Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu postanawia uhonorować wędkarzy z koła w Ścinawie w formie zezwolenia na organizację zawodów na rz. Odrze w obwodzie rybackim dzierżawionym przez Okręg Wrocławski.

 

UCHWAŁA NR 167

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu, na podstawie § 46 ust. 19 Statutu PZW likwiduje stanowisko zastępcy dyrektora biura ZO jako samodzielnego stanowiska. Funkcję tę pełni Główny Księgowy.

 

UCHWAŁA NR 168

Na podstawie § 46 ust. 11 Statutu PZW, ZO PZW we Wrocławiu przyznaje srebrne odznaki zasłużonym strażnikom SSR: Pawłowi Mamczurze, Kornelowi Konerze, Tomaszowi Behnke.

 

UCHWAŁA NR 169

ZO PZW we Wrocławiu na podstawie § 46 ust. 27 Statutu PZW, podjął uchwałę o podpisaniu porozumienia przygranicznego, na 500 szt. zezwoleń, z Poznaniem na rzekę Orla, w zamian za rzekę Barycz z dopłatą po stronie Poznania w kwocie 10 tys. zł.

 

 

UCHWAŁA NR 170

ZO PZW we Wrocławiu, na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Okręgu odwiesza zawieszenie Kol. Zbigniewa Felsztyńskiego w pełnieniu funkcji Prezesa Koła nr 42 Zacisze.

 

Uchwały z protokołu nr 30 z 18.02.16 r.

UCHWAŁA NR 171

ZO PZW we Wrocławiu wyraża zgodę na uruchomienie drugiej, 40 - to procentowej transzy  premii produkcyjnej należnej pracownikom BZO.

 

UCHWAŁA NR 172

ZO PZW we Wrocławiu na podstawie § 46 ust. 9 Statutu PZW zatwierdza powstanie Koła PZW o nazwie „Perkoz” w miejscowości Borowa.

 

UCHWAŁA nr 173

ZO PZW we Wrocławiu na podstawie § 46 ust. 9 Statutu PZW powołuje Wędkarski Okręgowy Klub Spławikowy.

 

UCHWAŁA nr 174

ZO PZW we Wrocławiu przyznaje 1000 zł Kol. Marcinowi Labędzie na start w Mistrzostwach Świata w wędkarstwie spławikowym osób niepełnosprawnych.

 

UCHWAŁA nr 175

ZO PZW we Wrocławiu na podstawie § 46 ust. 11 Statutu PZW przyznał Kol. Adamowi Suchorabowi uprawnienia instruktora szkolenia młodzieży, oraz odznaczenia Wzorowy Młody Wędkarz 4 adeptom z Koła Trzebnica.

 

Uchwały z protokołu nr 31 z 23.02.16 r.

UCHWAŁA NR 176

ZO PZW we Wrocławiu na podstawie § 46 ust. 6 Statutu PZW zatwierdza bilans za rok 2015.

 

UCHWAŁA NR 177

ZO PZW we Wrocławiu na podstawie § 46 ust. 7 Statutu PZW jednogłośnie przyjmuje preliminarz budżetowy Okręgu na rok 2016.

 

UCHWAŁA NR 178

ZO PZW we Wrocławiu na podstawie § 46 ust. 6 Statutu PZW zatwierdza przeksięgowanie kosztów administracji, transportu i działalności gospodarczej na 2016 rok wg następujących zasad:

1. Koszty administracji w wysokości 1.022.670,71 przeksięgować następującym kluczem:

30% tj. 306.801,21 zł. na działalność rolniczą,

70% tj. 715.869,50 zł. na działalność statutową,

z tego: - 40% tj. 286.347,78 zł. na zagospodarowanie wód,

- 30% tj. 214.760,84 zł. na ochronę wód,

- 15% tj. 107.380,44 zł. na działalność ogólno - organizacyjną,

- 15% tj. 107.380,44 zł. na działalność sportową.

     2. Koszty działalności gospodarczej w wysokości 40% kwoty 339.542,05 zł. tj. 135.816,82 zł. przeksięgować następującym kluczem:

- 30% tj. 40.745,05 zł. na zagospodarowanie wód,

- 40% tj. 54.326,73 zł. na ochronę wód,

- 15% tj. 20.372,52 zł. na działalność ogólno - organizacyjną,

- 15% tj. 20.372,52 zł. na działalność sportową.

              3. Koszty transportu w wysokości 44.699,88 zł. w całości przeksięgować na działalność statutową - zagospodarowanie wód.

 

UCHWAŁA NR 179

ZO PZW we Wrocławiu na podstawie § 46 ust. 7 Statutu PZW jednogłośnie postanawia, że strata finansowa za rok 2015 zostanie pokryta z funduszu podstawowego.

 

UCHWAŁA NR 180

ZO PZW we Wrocławiu na podstawie § 46 ust. 27 jednogłośnie zezwala na brak konieczności prowadzenia rejestrów przez 500 wędkarzy z Okręgu Poznańskiego łowiących na Baryczy, na podstawie porozumienia przygranicznego.

 

Uchwały z protokołu nr 32 z 17.03.16 r.

 

UCHWAŁA NR 181

ZO PZW we Wrocławiu jednogłośnie zatwierdza Regulamin Zatrudniania i Wynagradzania Pracowników PZW.

 

UCHWAŁA NR 182

ZO ZPW we Wrocławiu jednogłośnie wycofuje premię produkcyjną.

 

Uchwały z protokołu nr 33 z 21.04.16 r.

 

UCHWAŁA NR 183

ZO ZPW we Wrocławiu na podstawie § 46 ust. 19 Statutu PZW zatwierdza przeprowadzenie zewnętrznego audytu dotyczącego działalności finansowej Okręgu PZW we Wrocławiu. Koszt przeprowadzenia audytu nie może przekroczyć 10 tyś. PLN brutto.

 

UCHWAŁA NR 184

ZO ZPW we Wrocławiu na podstawie § 46 ust. 7 Statutu PZW wycofuje kwotę 100 tyś. PLN z funduszu nagród preliminarza budżetowego Okręgu na rok 2016.

 

UCHWAŁA NR 185

ZO PZW we Wrocławiu na podstawie § 46 ust. 19 Statutu PZW zezwala Dyrektorowi Biura ZO na wydatkowanie kwot z bezosobowego funduszu płac za zgodą Prezydium Zarządu Okręgu.

 

UCHWAŁA NR 186

 

ZO PZW we Wrocławiu na podstawie § 46 ust. 19 Statutu PZW zatwierdza cennik za usługi na stanicy w Mietkowie. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Cennik stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

UCHWAŁA NR 187

ZO PZW we Wrocławiu, na podstawie  § 37 pkt. 10 i pkt. 27 upoważnia Okręgowy Kapitanat Sportowy do udzielenia zezwoleń na organizowanie Zawodów Sportowych na wodach użytkowanych przez Okręg.

 

UCHWAŁA NR 188 

ZO PZW we Wrocławiu na podstawie § 46 ust. 16 i 17 przeznacza kwotę 1000 PLN na dofinansowanie zawodów wędkarskich "Kurier Gmin" organizowanych przez Koło w Obornikach Śląskich.


UCHWAŁA NR 189 

ZO PZW we Wrocławiu na podstawie § 46 ust. 22 postanawia rozwiązać umowę dzierżawy działki nr 783 znajdującej się w Kamieńcu Wrocławskim w trybie natychmiastowym na wniosek dzierżawcy.