Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

2015

Rok 2015

 

Uchwały z Prot. Nr 16 z 12.01.15r.

 

UCHWAŁA NR 90

ZO PZW we Wrocławiu anuluje, ze skutkiem natychmiastowym, umowę dotyczącą podziału zysków ze stawu komercyjnego „Pod kotwicą” w OZ PZW Szczodre dla pracowników Okręgu tj. dyrektora, gł. księgowej oraz kierownika OZ.

 

UCHWAŁA NR 91

ZO PZW we Wrocławiu przyjmuje do planu na 2015 rok liczbę 24.500 członków.

 

UCHWAŁA NR 92

Przychylając się do wniosku Koła PZW nr 67 „Łączność”, PZW Okręg we Wrocławiu rozwiązuje to koło z dniem 03.01.2015 roku.

 

UCHWAŁA NR 93

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu powołuje Komisję Egzaminacyjną w Kole PZW „Okoń” w Strzelinie w następującym składzie:

Nowak Tomasz                     - Przewodniczący Komisji

Lis Franciszek                      - Członek

Stojowski Piotr                     - Członek

 

UCHWAŁA NR 105

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza protokół nr 18 z posiedzenia Zarządu w dniu 16.02.br.

 

UCHWAŁA NR 106

ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie przyjmuje sprawozdanie finansowe Biura Zarządu Okręgu za 2014r.

UCHWAŁA NR 107

ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie postanawia, że strata finansowa Okręgu za 2014 rok zostanie pokryta z funduszu statutowego, natomiast zysk przeznacza się na fundusz statutowy.

 

UCHWAŁA NR 108

ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie zatwierdza przeksięgowanie kosztów administracji, transportu i działalności gospodarczej w 2014r. wg załączonego klucza.

 

UCHWAŁA NR 109

ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza preliminarz budżetowy na 2015 rok pod warunkiem, że elementy składowe poszczególnych kosztów mogą ulec zmianie.

 

UCHWAŁA NR 110

ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie powołuje na stanowisko Dyrektora BZO Kol. Waldemara Szmajdę.

 

UCHWAŁA NR 111

ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza uchwałę Prezydium nr 41 z dn. 02.02.15r. dotyczącą  nadania srebrnej odznaki „Zasłużony Strażnik SSR PZW” Koledze Danielowi Sypieniowi.

 

Uchwały z Prot. Nr 20 z 20.04.15r.

 

UCHWAŁA NR 112

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza Protokół nr 19 z dnia 23.02.2015 r.

 

UCHWAŁA NR 113

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza uchwały nr 44 – 54 Prezydium ZO PZW we Wrocławiu.

 

UCHWAŁA NR 114

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu uchyla uchwałę Prezydium ZO PZW we Wrocławiu o odwołaniu kol. Romana Gawlasa z funkcji Kapitana sportowego.

 

UCHWAŁA NR 115

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu przyjmuje rezygnację p.o. Prezesa Grzegorza Szymańskiego z funkcji Vice-Prezesa ds. młodzieży.

     

UCHWAŁA NR 116

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza kandydaturę kol. Tadeusza Filipiaka na funkcję członka Kapituły Medalu Dolnośląskiego.

 

UCHWAŁA NR 117

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza kandydaturę kol. Adama Kocika na funkcję członka Kapituły Medalu Dolnośląskiego.

                                                                      UCHWAŁA NR 117A

                               W związku ze zgonem Kol. Bogdana Jaroszka ZO PZW wycofuje go ze składu Zarządu Okręgu. 

 

Uchwały z Prot. Nr 21 z 25.05.15r.

UCHWAŁA NR 118

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza Protokół nr 20 z dnia 20.04.2015 r.

 

UCHWAŁA NR 119

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu uchyla uchwałę nr 62 Prezydium ZO PZW we Wrocławiu z dnia 25.05.2015 w sprawie terminu organizacji obchodów jubileuszu 65-lecia PZW w dniu 19.07.2015.

 

UCHWAŁA NR 120

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu wyznacza datę obchodów 65-lecia PZW w Okręgu we Wrocławiu w dniu  18.07.2015 i powołuje Komitet Organizacyjny Obchodów w/w jubileuszu w składzie: kol. Grzegorz Szymański – Przewodniczący, kol. Andrzej Miałkowski, Waldemar Szmajda, Krzysztof Wawer – członkowie komitetu.

 

UCHWAŁA NR 121

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza uchwałę Prezydium ZO nr 63w sprawie dopuszczenia uprawiania amatorskiego połowu ryb ze środków pływających na zbiorniku Mietkowskim w dniu 31.05.2015r

Uchwały z protokołu nr 22 z 29.06.2015r.

 

 UCHWAŁA NR 121A

W oparciu o paragraf 20Statutu PZW, ZO PZW we Wrocławiu dokoptowuje do składu Zarządu Kol. Henryka Korszlę, Jana Srokę, Mariana Jagiełę i Krzysztofa Tomaszewskiego. 

UCHWAŁA NR 122

 

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu wyraża zgodę na udzielenie pełnomocnictw kol. Lesławowi Horodeckiemu, Prezesowi koła „Wiązów” na potrzeby dzierżawy lokalu oraz wybranych zbiorników wodnych na terenie Miasta i Gminy Wiązów.

 

UCHWAŁA NR 123

 

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza uchwałę Prezydium nr 65 w sprawie utrzymania w mocy decyzji p.o. Prezesa Grzegorza Szymańskiego w przedmiocie zawieszenia w pełnieniu funkcji Prezesa kol. Zbigniewa Felsztyńskiego do czasu zakończenia toczącego się w jego sprawie postępowania dyscyplinarnego.

 

UCHWAŁA NR 124

 

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza uchwałę Prezydium nr 66 w sprawie uchylenia uchwały Prezydium nr 58 zatwierdzonej uchwała ZO nr o zmianie nazwy Miejskiego Koła Wędkarskiego „Zacisze” w Siechnicach.

 

UCHWAŁA NR 125

 

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza uchwałę Prezydium nr 67 w sprawie uruchomienie 40-to procentowej transzy z premii produkcyjnej należnej pracownikom BZO.

 

UCHWAŁA NR 126

 

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza uchwałę Prezydium nr 69 w sprawie wyłączenia zbiornika Mietkowskiego z wędkowania na czas zawodów Grand Prix Polski w spinningu w dniach 8-9.08.2015, w godzinach 7:00 – 16:00.

 

UCHWAŁA NR 127

 

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza uchwałę Prezydium nr 70 w sprawie zwolnienia uczestników zawodów Grand Prix Polski w Spinningu w dniach  8-9.08.2015, z konieczności wniesienia opłat za wędkowanie w trakcie w/w zawodów.

 

UCHWAŁA NR 128

 

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza uchwałę Prezydium nr 68 w sprawie przedłużenia umowy o pracę kol. Krzysztofowi Wawerowi, dotychczasowemu Z-cy Dyrektora do dnia 31.12.2015.

 

UCHWAŁA NR 129

 

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu na wniosek kol. Jana Dubnickiego odwołuje z funkcji członka Kapituły Medalu „Za zasługi dla wędkarstwa dolnośląskiego” kol. Adama Kocika.

 

UCHWAŁA NR 130

 

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu na wniosek kol. Tadeusza Filipiaka powołuje na  członka Kapituły Medalu „Za zasługi dla wędkarstwa dolnośląskiego” kol. Grzegorza Szymańskiego.

 

Uchwały z protokołu nr 23 20.07.15r.

 

UCHWAŁA NR 131

 

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza Protokół nr 22 z dnia 29.06.2015 r.

 

UCHWAŁA NR 132

 

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu nie wyraża zgody na zawarcie Porozumienia Dolnośląskiego w dotychczasowej formie, tj. na zasadzie tzw. porozumień „zerowych”.

 

UCHWAŁA NR 132A

W związku z ustną rezygnacją Kol. J. Szczecińskiego ZO jednomyślnie przyjmujejego rezygnację.

 

UCHWAŁA NR 133

 

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu, na podstawie § 37 ust. 7 Statutu PZW w związku z wyrażoną przez Okręg Leszczyński wolą połączenia z okręgiem Wrocławskim oraz, na podstawie § 43 ust. 1 Statutu PZW w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji  Prezesa ZO kol. Jerzego Szczecińskiego, zwołuje na dzień 13.09.2015 godz. 11:00 Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów w celu:

1)      uzyskania zgody Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów na połączenie Okręgu Wrocławskiego z Okręgiem Leszczyńskim,

2)      wyboru nowego Prezesa ZO.

Jako miejsce Zjazdu wyznacza  się Klub Creator przy ul. Lotniczej 23 we Wrocławiu.

 

 

Uchwały z protokołu nr 24 z 07.09.15r.

 

 

UCHWAŁA NR 134

 

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza Protokół nr 23 z dnia 20.07.2015 r.

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 135

 

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza Uchwały Prezydium ZO nr 72-77 z dnia 10.07.2015 r. oraz Uchwały nr 78-80 z dnia 24.07.2015 r.

 

 

 

UCHWAŁA NR 136

 

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza uchwałę Prezydium ZO nr 82 z dnia 07.09.2015 r.

 

UCHWAŁA NR 137

 

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza listę rekomendowanych kandydatów na członków poszczególnych komisji Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów zaplanowanego na dzień 13.09.2015 r.

 

UCHWAŁA NR 138

 

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu wyraża zgodę na przekazanie w opiekę koła PZW w Bierutowie zbiornika Stradomia na okres próbny jednego roku, tj. od 01.01.2016r. do 31.12.2016r..

W związku z powyższym uchyla się Uchwałę nr 63 Prezydium ZO z dnia 16.06.2015 w części dotyczącej przekazania zbiornika Stradomia pod opiekę koła w Sycowie (okręg Kaliski).

 

UCHWAŁA NR 138A

Przychylając się do prośby kol. Tomasza Wieczorka ZO PZW we Wrocławiu wycofuje go ze swego składu.

 

Uchwały z protokołu nr 25 z 17.09.15r.

 

UCHWAŁA NR 139

 

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza wniosek Kierownika OZ Szczodre nr 30/2015 w przedmiocie zakupu pasz dla ryb łososiowatych i reofilnych.

 

 UCHWAŁA NR 139A

ZO PZW we Wrocławiu zgodnie ze Statutem PZW paragraf 20 powołuje na członka Zarządu Kol. Wojciecha Odożyńskiego.

 

 

Uchwały z protokołu nr 26 z 28.09.15r.

 

UCHWAŁA NR 140

 

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza protokół nr 24 z dnia 07.09.2015

UCHWAŁA NR 141

 

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza następujący skład Prezydium ZO:

 

 1. I - wszy Vice-Prezes ds. Sportu – Tadeusz Filipiak,
 2. II - gi Vice-Prezes ds. Młodzieży – Leszek Wawerczyk,
 3. III - ci Vice-Prezes ds. Zagospodarowania wód i inwestycji – Dariusz Garncarek,
 4. Sekretarz – Roman Olma,
 5. Skarbnik – Andrzej Lisowski,
 6. Członek Prezydium, Przewodniczący Komisji Ochrony Wód – Franciszek Frysiak
 7. Członek Prezydium ds. współpracy z Kołami prowadzącymi gospodarkę rybacką – Marian Jagieła,
 8. Członek Prezydium, Przewodniczący Komisji Odznaki – Jan Dubnicki.

 

UCHWAŁA NR 142

 

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza kandydaturę kol. Karola Wszołka na funkcję Rzecznika Prasowego Zarządu Okręgu.

 

 

UCHWAŁA NR 143

 

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza protokół nr 25 z dnia 17.09.2015

 

UCHWAŁA NR 144

 

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu na wniosek Komisji Morskiej zatwierdza wniosek o odwołanie zawodów z cyklu GP Polski w połowie z dryfujących łodzi na przynęty naturalne z powodu braku zainteresowania ze strony zawodników.

 

UCHWAŁA NR 145

 

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu przyjmując rekomendacje Komisji ds. zagospodarowania Wód postanawia:

 1. wprowadzić w roku 2016 na zbiorniku Łagiewniki zakaz zabierania złowionych ryb,
 2. prowadzić zarybienia zbiornika w Łagiewnikach wg maksymalnych stawek zarybieniowych przyjętych w operacie, a dodatkowo w miarę możliwości prowadzić zarybienia „z góry” również za rok kolejny,
 3. odrzucić wniosek koła w Kobierzycach w sprawie wprowadzenia dodatkowych ograniczeń na zbiornikach dzierżawionych przez Okręg na terenie miasta Kobierzyce,
 4. wprowadzić na zb. Mietków od 2016 roku górny wymiar ochronny dla sandacza (80 cm), szczupaka (80 cm) i okonia (40 cm) oraz limit 10 szt. okoni na dobę, łączny limit 4 szt. sandacza i szczupaka na tydzień przy założeniu, że tydzień liczony jest od godziny 00;00 w poniedziałek do 24:00 w niedzielę.

 

UCHWAŁA NR 145

 

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu udziela pełnomocnictwa Krzysztofowi Wawerowi oraz Adamowi Kocikowi do zawarcia umowy na realizację prac monitoringowych powrotu troci do Bystrzycy.

 

Uchwały z protokołu nr 27 z 09.11.15r.

 

UCHWAŁA nr 147

Zarząd Okręgu zatwierdza protokół nr 26 z dnia 28.09.15r.

 

UCHWAŁA nr 148

Na podstawie § 46 ust. 15 Statutu PZW, ZO PZW we Wrocławiu odwołuje z funkcji Komendanta Grupy Realizacyjnej SSR Grzegorza Szymańskiego.

 

 

UCHWAŁA nr 149

Na podstawie § 46 ust. 15 Statutu PZW, ZO PZW we Wrocławiu powołuje kol. Wojciecha Odożyńskiego na komendanta Grupy Realizacyjnej SSR.

 

UCHWAŁA nr 150

Zgodnie z § 46 ust. 7 Statutu PZW, ZO PZW we Wrocławiu przyjął planowaną liczbę członków na rok 2016  na poziomie 24500.

 

 

UCHWAŁA nr 151

Zgodnie z § 46 ust. 27 Statutu PZW, ZO PZW we Wrocławiu postanowił podpisywać porozumienia na przyszły rok na poziomie 50%.

 

 

UCHWAŁA nr 152

Zgodnie z § 46 ust. 8 Statutu PZW, ZO PZW we Wrocławiu postanowił podnieść składkę na zagospodarowanie i ochronę wód na rok 2016 o 6 zł. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód w 2016 roku wynosi 140 PLN.

 

UCHWAŁA nr 153

Zgodnie z § 46 ust. 7 Statutu PZW, ZO PZW we Wrocławiu przyjmuje następujący rozdział składki na rok 2016:

10 % Zarząd Główny

50 % Okręg

39% Koła

1% FPK

 

UCHWAŁA nr 154

Na podstawie § 46 ust. 15 Statutu PZW, ZO PZW we Wrocławiu przeznacza kwotę 700 zł na zakup tablic potrzebnych do oznakowania tarlisk na zbiorniku Czernica.

 

UCHWAŁA nr 155

Na podstawie § 46 ust. 15 Statutu PZW, ZO PZW we Wrocławiu z dniem 10.11.15r. wyłącza z wędkowania dolny zbiornik w Białym Kościele do odwołania.

 

UCHWAŁA nr 156

Zgodnie z § 46 ust. 11 Statutu PZW, ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza nadanie 23 odznaczeń „wzorowy młody wędkarz” wg listy: lista odznaczonych w załączeniu do niniejszej uchwały.

 

UCHWAŁA nr 157

Na podstawie § 46 ust. 13 Statutu PZW, ZO PZW we Wrocławiu nie wyraża zgody na kupno zbiornika w Wyszonowicach.

 

UCHWAŁA nr 158

ZO PZW we Wrocławiu na podstawie § 46 ust. 12 odwołuje z funkcji Kapitana Sportowego kol. Romana Gawlasa.

 

Uchwały z protokołu nr 28 z 15.12.15r.

 

UCHWAŁA nr 159

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza protokół nr 27 z posiedzenia w dniu 9.11.2015.

 

UCHWAŁA nr 160

Na podstawie par. 19 ust. 3 Statutu PZW, ZO PZW we Wrocławiu uchyla uchwałę nr 1/2015 Zarządu Koła nr 26 Wiązów z dnia 22.08.2015 r. w sprawie likwidacji sekcji młodzieżowej koła.

 

UCHWAŁA nr 161

Na podstawie par. 46 ust. 15 Statutu PZW, ZO PZW we Wrocławiu z dniem 1.01.2016 tworzy na Kanale Burzowym rz. Odry we Wrocławiu łowisko o charakterze „no kill” na którym obowiązywać będą następujące zasady:

- dopuszczone są następujące metody wędkowania: casting, feeder, mucha, spinning, spławik,

- nie dopuszcza się połowu na żywą oraz martwą rybkę,

- obowiązują podbieraki bezwęzłowe,

- obowiązują haczyki bez zadziorowe lub z przygiętym zadziorem (z wyłączeniem metody

spławikowej i metody feeder,

- obowiązuje całkowity zakaz zabierania, posiadania, zabijania lub przetrzymywania ryb

(zakaz przetrzymywania ryb nie dotyczy uczestników rozgrywanych zawodów w dyscyplinie

spławikowej i metodzie feeder, którzy złowione ryby mogą przechowywać w siatkach

bezwęzłowych oraz zawodników pozostałych dyscyplin, którzy krótkotrwale przechowują

rybę w celu udokumentowania połowu: pomiar, fotografia).

 

UCHWAŁA nr 162

Na podstawie par. 46 ust. 16 Statutu PZW, ZO PZW we Wrocławiu wyraża gotowość organizacji w roku 2016 Spławikowych Mistrzostw Świata w kategorii Kobiet.

 

UCHWAŁA nr 163

Na podstawie § 46 ust. 15 Statutu PZW, Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu wyraża warunkową zgodę na utworzenie łowiska licencyjnego „Glinianki Stabłowice” pod warunkiem zatwierdzenia uchwały Zarządu koła Fabryczna – gospodarza łowiska – przez uczestników najbliższego zebrania sprawozdawczego koła oraz stworzenia regulaminu łowiska zgodnego z uchwałą ZG w sprawie tworzenia łowisk licencyjnych.