Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

2014

Rok 2014

 

Uchwały z Prot. Nr 6 z 13.01.14r.

 

UCHWAŁA NR 22

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu, przy 6 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się, utrzymuje Fundusz Pomocy Kołom w wysokości 1% ze składki członkowskiej.

 

UCHWAŁA NR 23

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu jednomyślnie postanawia, że w przypadku nie wykorzystania środków z FPK w danym roku kalendarzowym, środki te przechodzą na rok następny.

 

 

UCHWAŁA NR 24

Na rok 2014 PZW Zarząd Okręgu we Wrocławiu przyjmuje jednomyślnie następujący podział składki (90%) członkowskiej:

dla Kół PZW                         - 39 %

dla Zarządu Okręgu            - 50 %

na Fundusz Pomocy Kołom -   1%

Okręg PZW pokrywa wartość diet skarbników kół w wys. 5% uzyskanych przez nich wpływów ze składki członkowskiej i okręgowej.

 

UCHWAŁA NR 25

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu postanawia utrzymać w dotychczasowej wysokości dietę dla działaczy okręgowych.

 

UCHWAŁA NR 26

ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza terminy zebrań Zarządu Okręgu na 2014 rok.

 

Uchwały z Prot. Nr 7 z 20.02.14r.

 

UCHWAŁA NR 27

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza jednomyślnie uchwałę nr 10 Prezydium ZO z dn.13.01.14r.  dotyczącą nadania stopni Instruktora Młodzieży Wędkarskiej.

 

UCHWAŁA NR 28

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza, przy 1 głosie wstrzymującym, uchwałę nr 11 Prezydium ZO z dn.27.01.14r. dotyczącą nadania odznak „Zasłużony Strażnik SSR PZW”.

 

UCHWAŁA NR 29

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza jednomyślnie uchwałę nr 12 Prezydium ZO z dn.27.01.14r. dotyczącą nadania stopni Instruktora Młodzieży Wędkarskiej.

 

UCHWAŁA NR 30

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się, uchwałę nr 13 Prezydium ZO z dn. 27.01.14r. dotyczącą podziału środków ze składki członkowskiej w następujący sposób:

kapitanat            12,0%

młodzież                4,8%

morze                    3,2%

 

UCHWAŁA NR 31

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza jednomyślnie uchwałę nr 14 Prezydium ZO z

dn. 27.01.14r. dotyczącą powołania do działalności nowego Koła PZW Leśnica.

 

UCHWAŁA NR 32

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza, przy 2 głosach przeciwnych, uchwałę nr 15 Prezydium ZO dotyczącą przyjęcia do Planu Pracy liczbę 25 500 członków.

 

UCHWAŁA NR 33

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu postanawia, że strata za 2013 rok zostanie pokryta z funduszu statutowego.

 

UCHWAŁA NR 34

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie finansowe Okręgu za 2013 rok.

 

UCHWAŁA NR 35

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza preliminarz budżetowy Okręgu na 2014 rok.

 

UCHWAŁA NR 36

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu upoważnia BZO o wystąpienia do ZG z wnioskiem   o zmianę źródła finansowania diet skarbników w sposób umożliwiający ich wypłacanie z funduszy od których są naliczane.

 

UCHWAŁA NR 37

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza uchwałę nr 21 Prezydium ZO dotyczącą uruchomienia wypłaty dla pracowników pozostałej 10% części z motywacyjnego funduszu premiowego.

 

UCHWAŁA NR 38

ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza uchwałę nr 22 Prezydium ZO dotyczącą przyznania nagród w wysokości po 5 tys. zł. dla Dyr. BZO Kol. Karola Napory, Z-cy Dyr. BZO Kol. Waldemara Szmajdy i Gł. Księgowej BZO Kol. Ewy Babś.

 

UCHWAŁA NR 39

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza uchwałę nr 16 Prezydium ZO dotyczącą nie wyrażenia zgody na utworzenie łowiska licencyjnego na stawie w m. Szczodre przez Koło   PZW Fishing 24.

 

 

Uchwały z Prot. Nr 8 z dn. 28.04.2014r.

 

UCHWAŁA NR 40

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza uchwały Prezydium z dnia 20.02.14r.:

- nr 17 dotyczącą przyznania odznaczeń „Wzorowy Młody Wędkarz” Kolegom – Bartkowi

Korbanowi, Emilowi Wojtyczce i Marcelowi Błabusiowi,

- nr 18 odnośnie przyznania odznaczeń „Wzorowy Młody Wędkarz” Kolegom – Mikołajowi

Mielczarkowi, Wiktorowi Jędrzejakowi, Jakubowi Stefaniakowi, Piotrowi Dyrdzie i

Kacprowi Ostrowskiemu,

- nr 23  upoważniającą BZO do wystąpienia do ZG z wnioskiem o zmianę źródła finansowania

diet skarbników w sposób umożliwiający ich wypłacanie z funduszy od których są

naliczane, oraz uchwały Prezydium z dnia 31.03.14r.:

- nr 24  odnośnie terminarza zawodów wędkarskich na 2014r.

- nr 25  dotyczącą powołania przy Okręgu Klubu Miłośników Ryb Łososiowatych i

Prądolubnych „Kingfisher Club” i zatwierdzenia regulaminu tego klubu,

- nr 26  przyznającą odznakę „Wzorowy Młody Wędkarz” Kolegom: Kamilowi Boryckiemu,

Adrianowi Boryckiemu, Bartłomiejowi Kuźmie, Marcinowi Peżyńskiemu i

Bartłomiejowi Bagińskiemu,

- nr 27  przyznającą kwotę 300 zł. z FPK Kołu Twardogóra na zakup stołu i krzeseł,

- nr 28  dotyczącą przyznania stopni Instruktora Młodzieży Wędkarskiej Kolegom –

Dariuszowi Białkowskiemu, Piotrowi Stojowskiemu, Arturowi Cieślikiewiczowi i

Danielowi Szymańskiemu.

 

UCHWAŁA NR 41

ZO PZW we Wrocławiu zezwala dzieciom i młodzieży do lat 14 na wędkowanie w wodach okręgu wędkarskiego w zorganizowanych grupach pod nadzorem Instruktora Młodzieży Wędkarskiej.

 

UCHWAŁA NR 42

ZO PZW we Wrocławiu podejmuje decyzję zakupu działki nr 427/52 AM1 obręb Domanice o pow. 0,1771 ha i wartości wg operatu szacunkowego 43.900 zł. oraz upoważnia BZO do wszczęcia w Urzędzie Gminy Mietków procedur zmierzających do nabycia tej nieruchomości.

 

UCHWAŁA NR 43

Przychylając się do wniosku Koła PZW Zacisze, ZO PZW we Wrocławiu przyznaje temu Kołu kwotę 719 zł. z FPK na zakup grilla i mebli.

 

UCHWAŁA NR 44

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zobowiązuje Skarbnika ZO Kol. Andrzeja Lisowskiego do opracowania nowego, precyzyjnego regulaminu FPK.

 

UCHWAŁA NR 45

Przychylając się do wniosku Koła PZW Harpun Św. Katarzyna przyznaje temu kołu z FPK kwotę 467 zł. na zakup stołu i 2 ławek.

 

 

UCHWAŁA NR 46

Zarząd Okręgu powołuje do działania przy Okręgu PZW we Wrocławiu Grupę Realizacyjną SSR i zatwierdza jej regulamin.

 

Uchwały z Prot. Nr 9 z dn. 30.06.14r.

 

UCHWAŁA NR 47

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza Protokół nr 8 z posiedzenia Zarządu Okręgu z dnia 28.04.2014r.

 

UCHWAŁA NR 48

Zarząd Okręgu zwołuje na dzień 22.09.2014r. zebranie plenarne.

 

UCHWAŁA NR 49

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza uchwały Prezydium ZO z dn. 02.06.2014r.:

nr 29 dotyczącą zatwierdzenia nowego Koła „Okoń” w Strzelinie i przyznania mu

dotacji wys. 250 zł. na zagospodarowanie,

nr 30 wyrażającej zgodę na wypłacenie ze środków Koła „Wiarus” kwoty 7.600 zł. za

dobre wyniki produkcyjne na nagrody dla najbardziej zaangażowanych działaczy Koła,

działaczy Koła, z przeznaczeniem 25% tej sumy dla Prezesa Koła,

nr 31 przyznającej Kol. Bernardowi Ożga kwotę 4.800 zł. na start w Mistrzostwach

Świata Juniorów,

nr 32 dotyczącą refundacji Kołu PZW Milicz kwotę 590 zł. z FPK na zakup drabiny,

nr 33  przyznającej Kołu Sygnał kwotę 200 zł. z FPK na zakup stołu i krzeseł,

oraz uchwałę Prezydium ZO z 27.06.2014r.:

nr 34 wyrażającą zgodę na uruchomienie wypłaty dla pracowników I raty

Motywacyjnego Funduszu Premiowego za rok 2014.

 

UCHWAŁA NR 50

Przychylając się do wniosku Koła Lubiąż, ZO PZW we Wrocławiu przyznaje temu Kołu dotację w wys. 500 zł. na organizację XIX Gminnych Zawodów Wędkarskich „Kurier Gmin”.

 

Uchwały z Prot. Nr 10 z dn. 22.09.14r.

 

UCHWAŁA NR 50a

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza Protokół nr 9 z posiedzenia Zarządu Okręgu z dnia 30.06.2014r.

 

UCHWAŁA NR 51

ZO PZW we Wrocławiu zobowiązuje Skarbnika ZO Kol. Andrzeja Lisowskiego do opracowania i przedłożenia w dniu 29.09.br Regulaminu Zatrudniania i Wynagradzania Pracowników PZW Okręgu we Wrocławiu.

 

UCHWAŁA NR 52

Zarząd Okręgu na wniosek Klubu Miłośników Ryb Łososiowatych i Prądolubnych „Kingfisher Club” w oparciu o ustalenia Komisji Zagospodarowania Wód ustanawia od 01.01.2015 r. zmianę kategorii wód rzeki Bystrzycy na odcinku od drugiego mostu poniżej urządzenia zrzutowego zb. Mietkowskiego (most drogowy na drodze z m. Mietków do miejscowości Maniów) do stopnia wodnego w Marszowicach, na wody krainy pstrąga i lipienia.

 

UCHWAŁA NR 53

ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza uchwałę Prezydium ZO nr 36 z dnia 28.07.2014 r. informującą, że Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jest przeciwne uchwaleniu „składki krajowej” na proponowanych przez ZG PZW zasadach.

 

Uchwały z Prot. Nr 11 z 29.09.14r.

 

UCHWAŁA NR 54

ZO PZW we Wrocławiu postanawia, że w zebraniu uczestniczą tylko członkowie Zarządu, przedstawiciel OKR oraz protokolant.

 

UCHWAŁA NR 55

ZO PZW we Wrocławiu zwołuje na dzień 09.10.2014r.na godz. 16.30 zebranie Zarządu.

 

UCHWAŁA NR 56

ZO PZW we Wrocławiu oddala wniosek Koła Góra Miasto dotyczący zakupu przyczepy towarowej.

 

UCHWAŁA NR 57

ZO PZW we Wrocławiu oddala wniosek Koła PZW Lubiąż o zakupie od ANR nieruchomości w m. Domaszków.

 

UCHWAŁA NR 58

ZO PZW we Wrocławiu przyznaje kwotę 1.250 zł. (tj. 50% kosztów) na wymianę poszycia dachu wiaty na Stanicy Wędkarskiej w Sławoszowicach.

 

UCHWAŁA NR 59

ZO PZW we Wrocławiu oddala wniosek Koła PZW Milicz, dotyczący sfinansowania zakupu instalacji grzewczej w Stanicy Wędkarskiej w Sławoszowicach, celem umieszczenia go w przyszłorocznym budżecie.

 

UCHWAŁA NR 60

ZO PZW we Wrocławiu wprowadza:

1. jesienny wymiar gospodarczy karpia - od 15.X. do 1.04.  - 50 cm.

2. limit ilościowy leszcza – 10 szt./dobę

3. nakaz wypuszczania karpia od 80 cm

4. zakaz trollingu na rz. Odrze i zb. Mietków w okresie ochronnym suma.

5. Limit ilościowy pstrąga tęczowego na wodach nie będących własnością

Skarbu Państwa – 3 szt./dobę.

6. Wymiar ochronny okonia na zb. Mietków – 20 cm, w pozostałych wodach Okręgu – 18 cm.

7. Za względu na bezpieczeństwo wędkarzy zakaz połowu spod lodu na zb. Mietków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15.XI.2014r.

 

UCHWAŁA NR 61

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu upoważnia BZO do wszczęcia niezbędnych procedur  celem uwłaszczenia majątku PZW administrowanym przez Okręg we Wrocławiu.

 

Uchwała z Prot. Nr 12 z dn. 09.10.14r.

 

UCHWAŁA NR 62

ZO PZW we Wrocławiu przy 14 głosach za, 3 przeciwnych i 4 wstrzymujących się zatwierdza Regulamin Zatrudniania i Wynagradzania Pracowników PZW Okręg we Wrocławiu.

 

Uchwały z Prot. Nr 13 z 27.10.14r.

 

UCHWAŁA NR 63

ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza Protokół nr 10 z dnia 22.09.2014r.

 

UCHWAŁA NR 64

ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza Protokół nr 11 z dnia 29.09.2014r.

 

UCHWAŁA NR 65

ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza Protokół nr 12 z dnia 09.10.2014r.

 

UCHWAŁA NR 66

ZO PZW we Wrocławiu zgłasza o niezwłoczne zbadanie przez OKR wszystkich wskazanych we wniosku nieprawidłowości.

 

UCHWAŁA NR 67

ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza uchwałę Prezydium nr 38 dot. przyznania Kołu PZW Jelcz kwoty 500 zł. z FPK na Memoriał Edwarda Płońskiego oraz uchwałę nr 39 dot. nadania srebrnych odznak „Zasłużony Strażnik SSR PZW” pięciu Kolegom:

Łukaszowi Skoneczce

Wojciechowi Sikorskiemu

Mieczysławowi Capaji

Eugeniuszowi Ozimkowi

Arkadiuszowi Polańskiemu

 

UCHWAŁA NR 68

ZO PZW we Wrocławiu zobowiązuje Prezesa ZO do przedstawienia na następnym posiedzeniu umów o pracę oraz kart wynagrodzeń za rok 2013 i 2014 Dyrektora BZO Kol. Karola Napory i Kierownika OZ PZW Szczodre Kol. Mariusza Kleszcza.

 

UCHWAŁA NR 69

ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza uchwałę Prezydium nr 41 z dn.27.10.2014r. dotyczącą propozycji zawarcia porozumień międzyokręgowych na rok 2015 w opcji 50/50 z jak największą liczbą Okręgów PZW (oprócz Częstochowy, Piotrkowa i Sieradza – z którymi będą kontynuowane porozumienia w opcji „0”).

 

UCHWAŁA NR 70

ZO PZW we Wrocławiu zwołuje w dniu 20.11.br. o godz. 16.30 dodatkowe posiedzenie plenarne.

 

Uchwały z Prot. Nr 14 z dn. 20.11.2014r.

 

UCHWAŁA NR 71

ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza porządek obrad dzisiejszego zebrania.

 

UCHWAŁA NR 72

ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza protokół z zebrania w dniu 27.10.2014r.

 

UCHWAŁA NR 73

ZO PZW we Wrocławiu, stosunkiem głosów 17 za, 1 przeciwnym  i 1 wstrzymującym się, podwyższa o 2 zł. tj. do kwoty 134 zł. składkę członkowską okręgową na zagospodarowanie i ochronę wód na 2015 rok.

 

UCHWAŁA NR 74

ZO PZW we Wrocławiu zobowiązuje Prezesa do niezwłocznego podjęcia czynności

zmierzających do zawarcia porozumień z okręgami skupionymi w Porozumieniu

Dolnośląskim, tj. jeleniogórskim, legnickim i wałbrzyskim z uwzględnieniem zapisów uchwały  ZO nr 73.

 

UCHWAŁA NR 75

ZO PZW we Wrocławiu zobowiązuje Dyrektora BZO do zamieszczenia na stronie internetowej Okręgu ogłoszenia stanowiącego zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

 

UCHWAŁA NR 76

ZO PZW we Wrocławiu przyjmuje projekt Regulaminu Zatrudniania i Wynagradzania Pracowników PZW  celem opracowania przez ZG wzorcowego regulaminu.

 

UCHWAŁA NR 77

ZO PZW we Wrocławiu wprowadza Regulaminu Zatrudniania i Wynagradzania Pracowników PZW zatwierdzony uchwałą ZG nr 88 z dn. 31.05.2008r.    do czasu opracowania przez ZG jego nowelizacji.

 

UCHWAŁA NR 78

ZO PZW we Wrocławiu odwołuje Kol. Karola Naporę z funkcji Rzecznika Prasowego Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu.

 

UCHWAŁA NR 79

ZO PZW we Wrocławiu powierza funkcję Rzecznika Prasowego Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu Kol. Romanowi Olmie.

 

UCHWAŁA NR 80

ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza uchwałę nr 37 Prezydium ZO z dn. 28.07.br. dotyczącą przyznania Kołu Belona kwoty 1400zł. z FPK.

 

UCHWAŁA NR 81

ZO PZW we Wrocławiu przyznaje Gimnazjum w Mietkowie kwotę 1500 zł. na niezbędny sprzęt do wyposażenia gabinetu psychologa.

 

UCHWAŁA NR 82

ZO PZW we Wrocławiu, stosunkiem głosów 12 za, 3 przeciw i 4 wstrzymujących się, zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZW Okręgu Wrocławskiego celem odwołania Prezesa ZO Kol. Jerzego Szczecińskiego i wybrania nowego Prezesa ZO.

 

Uchwały z Prot. Nr 15 z dn. 15.12.2014r.

 

UCHWAŁA NR 83

ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza protokół z zebrania w dn. 20.11.14r.

 

UCHWAŁA NR 84

ZO PZW we Wrocławiu stosunkiem głosów 20 za, 1 wstrzymującym zatwierdza, jako protokolanta Kol. Adama Suchoraba w trakcie posiedzenia dnia 15.12.2014r.

 

UCHWAŁAŁ NR 85

ZO PZW we Wrocławiu stosunkiem 17 głosów za, 1 przeciw i 1 wstrzymujący się, powołuje 3-osobową komisję finansową w składzie: Grzegorz Szymański, Dariusz Garncarek oraz Roman Olma, która będzie miała wgląd we wszystkie dokumenty finansowe Okręgu.

 

Uchwała nr 86

ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie upoważnia Gł. Księgową do zatwierdzania preliminarzy budżetowych z Kół PZW.

 

UCHWAŁA NR 87

ZO jednomyślnie zatwierdza uchwałę w sprawie niezwłocznej publikacji na stronie gł. Okręgu treści uchwał podejmowanych na posiedzeniach Zarządu, w tym również wszystkich uchwał archiwalnych podjętych przez Zarząd w roku 2014. Uchwałę podejmuje się celem realizacji zaleceń XXX-go KZD PZW wyrażonych uchwałą z dn. 15.X.2013r. Realizację niniejszej uchwały powierza się pracownikom BZO pod nadzorem Rzecznika Prasowego.

 

UCHWAŁA NR 88

ZO 17 głosami za, przy 2 wstrzymujących się zatwierdza termin Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZW celem odwołania z pełnionej funkcji obecnego Prezesa Kol. J. Szczecińskiego i dokonania wyboru nowego Prezesa. Zjazd odbędzie się w dniu 15.02.2015r. Zarząd zobowiązuje Prezesa i pracowników BZO do podjęcia wszelkich niezbędnych działań przygotowawczych w tym zakresie.

 

UCHWAŁA NR 89

 

ZO 15 głosami za, 1 przeciw i 3 wstrzymującymi się zatwierdza uchwałę w sprawie zasad reprezentacji Zarządu na zebraniach sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych kół. Przedmiotowe zebrania obsługiwane będą przez delegacje składające się wyłącznie z członków ZO.